Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne bada­nie słu­chu w KSON

Reklama poziom 2Zawia­da­mia­my, że w dniu 06.02.2017r. od godzi­ny 11.00 do godzi­ny 16.00 w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze orga­ni­zu­je­my bez­płat­ne bada­nia słu­chu wyko­ny­wa­ne przez spe­cja­li­stycz­ną firmę. 

Infor­ma­cje w tej spra­wie moż­na uzy­skać pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54, lub mailo­wo na biuro@kson.pl od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­nach od 9.00 do 16.00. Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych bez wzglę­du na sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści. Licz­ba badań ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zapi­sów. W przy­pad­ku duże­go zain­te­re­so­wa­nia powtó­rzy­my badania.