Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dar­mo­we lecze­nie zębów

oral checkups zab11Kolej­na ini­cja­ty­wa KSON! 

Pra­gnie­my Pań­stwu prze­ka­zać infor­ma­cję o moż­li­wo­ści bez­płat­ne­go lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go dla osób z umiar­ko­wa­nym i znacz­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści w ramach dyrek­ty­wy trans­gra­nicz­nej tj. przy peł­niej refun­da­cji pol­skie­go NFZ. 

W chwi­li obec­nej nawią­za­li­śmy współ­pra­cę z Pol­skim Insty­tu­tem Zdro­wia oraz spe­cja­li­stycz­ny­mi gabi­ne­ta­mi sto­ma­to­lo­gicz­ny­mi w Cze­chach (Ostra­wa i Nachod).

Stan uzę­bie­nia, szcze­gól­nie osób nie­peł­no­spraw­nych w porów­na­niu z inny­mi kra­ja­mi Euro­py jest gor­szy niż fatal­ny. Cho­dzi­my do den­ty­sty wte­dy, gdy już nie ma inne­go wyj­ścia. Brak pro­fi­lak­ty­ki i sys­te­ma­tycz­nych prze­glą­dów, a szcze­gól­nie trud­ność w dostę­pie do refun­du­ją­cych zabie­gi gabi­ne­tów den­ty­stycz­nych to powo­dy tego sta­nu. Ist­nie­je zatem moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia wyjaz­dów (w przy­pad­ku miesz­kań­ców Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej) do Nacho­du — ~70 km. Koszt wyjaz­du nie­ste­ty musi ponieść pacjent, ale zor­ga­ni­zo­wa­ny wyjazd znacz­nie ten koszt obni­ży. W prak­ty­ce przy ogól­nym znie­czu­le­niu i pod opie­ką leka­rza ane­ste­zjo­lo­ga w cią­gu jed­ne­go wyjaz­du moż­na doko­nać m.in. takich zabie­gów jak: eks­trak­cje i wypeł­nie­nie przy uży­ciu naj­lep­szych komponentów.

Pierw­szy pilo­ta­żo­wy wyjazd dla gru­py 5 osób chce­my zor­ga­ni­zo­wać w poło­wie lute­go br. Wyma­ga to jed­nak wypeł­nie­nia przez zain­te­re­so­wa­nych okre­ślo­nych doku­men­tów. Reali­za­cją pro­jek­tu zaj­mo­wać się będzie Fun­da­cja KSON — Insty­tut Rewalidacji.

Pro­si­my zain­te­re­so­wa­ne oso­by o kon­takt z sekre­ta­ria­tem KSON. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds