Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­da­rium sty­czeń 2017

stycz 20171. Spo­tka­nia Dia­be­ty­ków jak zawsze w każ­dą śro­dę o godz. 15.00 /dyżury w pozo­sta­łe dni tygo­dnia o godz. 12.00/

2. Spo­tka­nia „Przy­ja­ciół” w każ­dy ponie­dzia­łek o godz. 16.00

3. Spo­tka­nia Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku ostat­ni wto­rek każ­de­go mie­sią­ca o godz. 10.30 obec­nie 31.stycznia 2017 /wtorek/

4. Dyżu­ry KAAS w każ­dy wto­rek o godz. 10.00

5. 13.stycznia 2017r. wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów dla uczest­ni­ków zająć kom­pu­te­ro­wych “Ran­dez-Vous”

6. 15 stycz­nia 2017 o godz. 15.00 zapra­sza­my na XII Spo­tka­nie Opłat­ko­we Osób Nie­peł­no­spraw­nych w koście­le pw. Św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Jele­niej Górze

7. 27 stycz­nia 2017r. KAAS zapra­sza na zaba­wę kar­na­wa­ło­wą w Cie­pli­cach Ślą­skich-Zdrój w hote­lu Bella

8. Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza zapra­sza w każ­dy wto­rek i pią­tek od godz. 12.00 do 16.00 na spo­tka­nia towarzyskie.