Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Seniorów

logo KAAS 400x100

 Zapra­sza na

Bal Kar­na­wa­ło­wy do hote­lu ” BELLA” 

ul. Zamoy­skie­go 3 Jele­nia Góra ‑Cie­pli­ce (koło hote­lu Cieplice) 

w dniu 27.01.2017r.o godz.16.00 ‑22.00. w cenie 75 zł/osoba.
Wpła­ty na bal przyj­mo­wa­ne są wtor­ki 10.00 — 12.00 biu­ro KAAS pok 13.
tele­fon kon­tak­to­wy kol .Ewa Kusiak 512 300 350

Menu na gorą­co:
⦁ kar­ków­ka w sosie pie­cze­nio­wym
⦁ ziem­nia­ki z wody
⦁ zestaw surówek

Dru­gie wej­ście na cie­pło:
⦁ barszcz z krokietem

Zim­na pły­ta:
⦁ sałat­ka jarzy­no­wa
⦁ sałat­ka grec­ka
⦁ pomi­do­ry z moz­za­rel­lą i bazy­lią
⦁ jaj­ka w sosie tatar­skim
⦁ pie­czy­wo mieszane

Napo­je:
⦁ Soki jabł­ko i poma­rańcz, woda z mię­tą i cytry­ną- na sto­łach
⦁ Kawa, her­ba­ta na bufe­cie
⦁ Szkło- whi­sków­ki, kie­lisz­ki, lamp­ki do wina na bufe­cie oraz lód