Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Śla­dem naszych publi­ka­cji 2

pies przewodnikaWie­lo­krot­nie poru­sza­li­śmy w naszej gaze­cie pro­blem osób nie­wi­do­mych poru­sza­ją­cych się przy pomo­cy psów przewodników. 

Jed­no z pytań naszych Czy­tel­ni­ków doty­czy­ło, zagad­nie­nia moż­li­wo­ści prze­by­wa­nia oso­by nie­wi­do­mej na lecze­niu w pla­ców­ce szpi­tal­nej lub sana­to­ryj­nej w asy­ście psa prze­wod­ni­ka. Oto odpo­wiedź jaką otrzy­ma­li­śmy na zada­ne pyta­nie z jele­nio­gór­skie­go oddzia­ły NFZ.

Ocze­ku­je­my na listy, tele­fo­ny lub e‑maile od Czy­tel­ni­ków w tej sprawie.

Sza­now­ny Panie, pies przewodnik1
W związ­ku z zapy­ta­niem uprzej­mie infor­mu­je, że zgod­nie z art. 20a ust. 1 pkt. 1 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 1997r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nie­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oso­ba nie­peł­no­spraw­na wraz z psem asy­stu­ją­cym ma pra­wo wstę­pu do obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, w szcze­gól­no­ści budyn­ków i ich oto­cze­nia prze­zna­czo­nych na potrze­by m.in. opie­ki zdro­wot­nej. Sło­win­ki Języ­ka Pol­skie­go PWN defi­niu­je poję­cie wstę­pu jako moż­li­wość wej­ścia gdzieś, pra­wo uczest­ni­cze­nia w czymś. Nato­miast ter­min prze­by­wa­nie ozna­cza spę­dzić gdzieś pewien czas. Wykład­nia gra­ma­tycz­na wska­za­ne­go na wstę­pie prze­pi­su pozwa­la na sfor­mu­ło­wa­nie poglą­du, że usta­wo­daw­ca uży­wa­jąc ter­mi­nu „wstęp” bez sfor­mu­ło­wa­nia -„oraz prze­by­wa­nia” nie prze­wi­dział sytu­acji pozo­sta­wa­nia oso­by nie­wi­do­mej wraz z’ psem asy­stu­ją­cym w trak­cie reha­bi­li­ta­cji na oddzia­le reha­bi­li­ta­cyj­nym. Sądzi­my, że uwa­ga powyż­sza nie odno­si się do reha­bi­li­ta­cji ambu­la­to­ryj­nej.
Doro­ta Gnie­wosz
Kie­row­nik Dele­ga­tu­ry w Jele­niej Górze
Dol­no­ślą­skie­go Oddzia­łu Woje­wódz­kie­go
58–500 Jele­nia Góra, ul Wol­no­ści 18