Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­ble­my nie­wi­do­mych — pies przewodnik

pies przewodnikaaW związ­ku z czę­sty­mi zapy­ta­nia­mi czy pies prze­wod­nik oso­by nie­wi­do­mej może uczest­ni­czyć ze swo­im opie­ku­nem w poby­tach szpi­tal­nych i sana­to­ryj­nych zada­li­śmy takie pyta­nie Kie­row­ni­ko­wi Dele­ga­tu­ry NFZ w Jele­niej Górze.

Poni­żej usta­wa któ­ra regu­lu­je spra­wy psów prze­wod­ni­ków osób nie­wi­do­mych oraz odpo­wiedź Pani Doro­ty Gniewosz.

Poin­for­mu­je­my Pań­stwa o dal­szym sta­no­wi­sku w tej sprawie.

Usta­wa z dnia 21listopada 2008 roku o zmia­nie usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nie­niu osób nie­peł­no­spraw­nych, usta­wy o podat­kach i opła­tach lokal­nych oraz usta­wy o bez­pie­czeń­stwie żyw­no­ści i wyży­wie­nia (Dz.U. 223, poz. 1463) wpro­wa­dzi­ła upraw­nie­nia dla osób nie­peł­no­spraw­nych korzy­sta­ją­cych z psów asy­stu­ją­cych, w tym z psów prze­wod­ni­ków, zmie­nia­jąc niżej wymie­nio­ne akty praw­ne.
W usta­wie z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nie­niu osób nie­peł­no­spraw­nych wpro­wa­dzo­ne zosta­ły zapi­sy mówią­ce że:
Oso­ba nie­peł­no­spraw­na wraz z psem asy­stu­ją­cym ma pra­wo wstę­pu do obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, w szcze­gól­no­ści: budyn­ków i ich oto­cze­nia prze­zna­czo­nych na potrze­by admi­ni­stra­cji publicz­nej, wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, kul­tu­ry, oświa­ty, szkol­nic­twa wyż­sze­go, nauki, opie­ki zdro­wot­nej, opie­ki spo­łecz­nej i socjal­nej, obsłu­gi ban­ko­wej, han­dlu, gastro­no­mii, usług, tury­sty­ki, spor­tu, obsłu­gi pasa­że­rów w trans­por­cie kole­jo­wym, dro­go­wym, lot­ni­czym, mor­skim lub wod­nym śród­lą­do­wym, świad­cze­nia usług pocz­to­wych lub tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz innych ogól­no­do­stęp­nych budyn­ków prze­zna­czo­nych do wyko­ny­wa­nia podob­nych funk­cji, w tym tak­że budyn­ków biu­ro­wych i socjal­nych.
o Upraw­nie­nie jak wyżej przy­słu­gu­je rów­nież w środ­kach trans­por­tu kole­jo­we­go, dro­go­we­go, lot­ni­cze­go i wod­ne­go oraz w innych środ­kach komu­ni­ka­cji publicz­nej.
o Oso­ba nie­peł­no­spraw­na nie jest zobo­wią­za­na do zakła­da­nia psu asy­stu­ją­ce­mu kagań­ca oraz pro­wa­dze­nia go na smyczy.

 “Sza­now­ny Panie,
W niniej­szej spra­wie cze­kam na odpo­wiedź rad­ców praw­nych. W roz­mo­wie z panią Miro­sła­wą Jaś­ko zapro­po­no­wa­li­śmy napi­sa­nie do Biu­ra Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta pisma czy cyto­wa­na usta­wa ma rów­nież odnie­sie­nie do Oddzia­łów Szpi­tal­nych.
Po otrzy­ma­niu opi­nii z Oddzia­łu DW NFZ udzie­li­my szer­szej odpo­wie­dzi.
Pozdra­wiam 
Doro­ta Gnie­wosz
Kie­row­nik Dele­ga­tu­ry w Jele­niej Górze”