Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych — życze­nia Pre­ze­sa Zarzą­du PFRON

logo PFRONSza­now­ni Państwo, 

w naj­bliż­szą sobo­tę będzie­my obcho­dzić Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry został usta­no­wio­ny w 1992 roku przez Orga­ni­za­cję Naro­dów Zjed­no­czo­nych. Minio­ne — bli­sko ćwierć wie­ku — był to czas wytę­żo­nej pra­cy insty­tu­cji mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych oraz ogrom­nej aktyw­no­ści orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na rzecz popra­wy sytu­acji osób nie­peł­no­spraw­nych – w życiu codzien­nym i zawodowym.

 

Może­my z dumą powie­dzieć, że nie był to czas zmar­no­wa­ny. Doko­na­ły się zna­czą­ce prze­mia­ny spo­łecz­ne. Pra­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią zosta­ły zapi­sa­ne w nie­zwy­kle waż­nym doku­men­cie mię­dzy­na­ro­do­wym — Kon­wen­cji ONZ o Pra­wach Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Kolej­nym istot­nym kro­kiem była raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji w 2012 roku przez Pol­skę. Od tego momen­tu roz­po­czę­li­śmy nowy etap w dzia­ła­niach na rzecz osób niepełnosprawnych.

W tym szcze­gól­nym dniu w całym kra­ju odby­wa­ją się oko­licz­no­ścio­we spo­tka­nia, wystę­py arty­stycz­ne, kon­fe­ren­cje tema­tycz­ne – wszyst­ko by zazna­czyć, że oso­by nie­peł­no­spraw­ne są inte­gral­ną czę­ścią spo­łe­czeń­stwa. Istot­ną rolę odgry­wa­ją orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, czy też wolon­ta­riu­sze. Ogrom­na inwen­cja i wszech­stron­ne dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wszel­kich moż­li­wych polach, pozwa­la­ją na popra­wę jako­ści życia osób nie­peł­no­spraw­nych, na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie barier w ota­cza­ją­cym świecie.

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest oka­zją do prze­ka­za­nia wyra­zów sza­cun­ku, uzna­nia i ser­decz­nych życzeń dla całe­go śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych, aby w osią­ga­niu zamie­rzo­nych celów i reali­za­cji pla­nów towa­rzy­szy­ła Pań­stwu wytrwa­łość i życzliwość.

Robert Kwiat­kow­ski
Pre­zes Zarzą­du
Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych

Załącz­ni­ki • Skan listu Rober­ta Kwiat­kow­skie­go Pre­ze­sa Zarzą­du PFRON (pdf 521.09 KB)

Źró­dło: www.pfron.org.pl  

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds