Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na warsztaty

 zrób to sam Boże NSer­decz­nie zapra­sza­my na warsz­ta­ty Bożo­na­ro­dze­nio­we z cyklu:

„Zrób to sam — ozdo­by świą­tecz­ne”, któ­re odbę­dą się w dniu 13.12.2016 r. w godzi­nach od 16.00–18.00 w sie­dzi­bie KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze.

Zapra­sza­my senio­rów i dzie­ci ze sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz Wspar­cia Dziec­ka i Rodzi­ny „Emma­nu­el”.

Warsz­ta­ty mają na celu akty­wi­za­cję i inte­gra­cję mię­dzy­po­ko­le­nio­wą poprzez wspól­ne zaję­cia senio­rów z dzieć­mi i młodzieżą.

Pro­si­my o zgło­sze­nie tele­fo­nicz­ne pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54,

mailo­we na biuro@kson.pl lub oso­bi­ste do 12.12.2016.