Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O Dniu Otwar­tym Notariatu

Plakat DON 2016 jelenia2aSpo­łecz­na akcja edu­ka­cyj­na DZIEŃ OTWAR­TY NOTA­RIA­TU jest orga­ni­zo­wa­na przez samo­rząd notarialny. 

W dniu 26 listo­pa­da br. oso­by zain­te­re­so­wa­ne będą mogły w bez­po­śred­niej roz­mo­wie z nota­riu­sza­mi dyżu­ru­ją­cy­mi w sie­dzi­bie Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej w Jele­niej Górze uzy­skać infor­ma­cje na temat testa­men­tu notarialnego.

Bliż­sze infor­ma­cje o akcji są zamiesz­czo­ne na stro­nie:
http://www.porozmawiajznotariuszem.pl/