Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świa­to­wy Dzień Wal­ki z Cukrzy­cą u jele­nio­gór­skich diabetyków

11Tra­dy­cją sta­ło się, że Świa­to­wy Dzień Wal­ki z Cukrzy­cą, któ­ry przy­pa­da w dniu 16 kwiet­nia, obcho­dzo­ny był przez jele­nio­gór­skich dia­be­ty­ków w spo­sób uro­czy­sty i rado­sny zara­zem, tym bar­dziej że zbiegł się z szes­na­sto­le­ciem Koła Miej­skie­go w Jele­niej Górze. 

W dniu 9 paź­dzier­ni­ka br. do sali balo­wej Szko­ły Tań­ca „Kurzak, Zamor­ski” przy­by­ło 120 człon­ków Kół Dia­be­ty­ków z Jele­niej Góry, Zgo­rzel­ca, Luba­nia i Pień­ska. Gorą­co wita­no Pre­ze­sa Pol­skie­go Związ­ku Dia­be­ty­ków – Annę Śli­wiń­ską i gościa hono­ro­we­go – Elż­bie­tę Zakrzewską.

Prze­wod­ni­czą­cy koła jele­nio­gór­skie­go – Wal­de­mar Wiśniew­ski, otwie­ra­jąc spo­tka­nie zwró­cił uwa­gę na fakt, jak wie­le w tera­pii cukrzy­cy zdzia­łać może wza­jem­na inte­gra­cja, szko­le­nia i radość z prze­by­wa­nia wśród ludzi życz­li­wych sobie.22

Powszech­ne uzna­nie zyska­ło wystą­pie­nie nowej Pani Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków – Anny Śli­wiń­skiej, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła się jako oso­ba skrom­na a zara­zem bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­na do peł­nio­nej funk­cji od stro­ny mery­to­rycz­nej. Przy­by­ła do Jele­niej Góry wprost z podob­ne­go spo­tka­nia w Szcze­ci­nie. 44Przed­sta­wi­ła ona pla­ny Zarzą­du Głów­ne­go, pro­ble­my nie­któ­rych śro­do­wisk dia­be­ty­ków w sfe­rze lecz­nic­twa, far­ma­ko­te­ra­pii i dostę­pu do spe­cja­li­stów. Wyra­zi­ła też zado­wo­le­nie, że dzię­ki takim przed­się­wzię­ciom, jakie pro­wa­dzo­ne są m. in. w Jele­niej Górze, Zgo­rzel­cu, Luba­niu i Pień­sku i zrze­sze­niu ludzi cho­rych, „dżu­ma XXI wie­ku” – jak zwy­kło nazy­wać się cukrzy­cę – nabie­ra cał­kiem zno­śne­go obli­cza. We wspól­no­cie bowiem nastę­pu­je wymia­na doświad­czeń, wza­jem­na pomoc, doradz­two i orga­ni­za­cja wol­ne­go cza­su, co nie pozwa­la cią­gle myśleć o chorobie.

W następ­nej czę­ści spo­tka­nia odzna­czo­no zasłu­żo­nych dzia­ła­czy na polu wal­ki z cukrzycą.

Za zasłu­gi dla Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków przy­zna­no Zło­te Hono­ro­we Odzna­ki czte­rem oso­bom, a wśród nich p. Andrze­jo­wi Wój­ci­ko­wi z Jele­niej Góry; srebr­ne odzna­ki otrzy­ma­ło 11 osób – z Jele­niej Góry p. Geno­we­fa Daraż i p. Emi­lia Zając; dyplo­my Zarzą­du Głów­ne­go otrzy­ma­ło 17 osób – z Jele­niej Góry p. Maria Burzyń­ska i Kry­sty­na Lich­tań­ska; 2 oso­by otrzy­ma­ły meda­le „Za Zwy­cię­stwo nad Cukrzycą”.5

Bar­dzo pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie, tj. Medal 35-lecia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków otrzy­ma­ło 19 osób, a wśród nich p. Elż­bie­ta Zakrzew­ska, dr Mał­go­rza­ta Wil­czyń­ska, dr Piotr Pisko­zub i dr Adam Paw­li­kow­ski. W lau­da­cji pod­kre­ślo­no ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie lau­re­atów w dzia­ła­niach na rzecz osób cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych. Były też pucha­ry za osią­gnię­cia spor­to­we i rekre­acyj­ne, orga­ni­zo­wa­ne w ostat­nim okre­sie przez koło jeleniogórskie.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia wystą­pił nagro­dzo­ny grom­ki­mi bra­wa­mi zespół wokal­ny „Agat” z Osie­dlo­we­go Domu Kul­tu­ry na Zabo­brzu – lau­re­at I miej­sca w Dol­no­ślą­skim Kon­kur­sie Chó­rów Senioralnych.

6Dru­ga część uro­czy­sto­ści odby­ła się w Kar­pa­czu, w Domu Wcza­so­wym „Wodo­mie­rzan­ka”. Tu odbył się wie­czo­rek tanecz­ny. Pod­kre­śle­nia wyma­ga atmos­fe­ra tego spo­tka­nia, peł­na wza­jem­nej życz­li­wo­ści, uśmie­chu i dys­ku­sji na temat wspól­nych dzia­łań w kołach zrze­sza­ją­cych dia­be­ty­ków czy też róż­nych form spo­łecz­nej aktyw­no­ści poszcze­gól­nych osób. Wła­ści­ciel­ka „Wodo­mie­rzan­ki” — p. Anna Sus otrzy­ma­ła Medal 35-lecia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków. Pod­kre­ślo­no pod­czas aktu wrę­cza­nia wie­lo­let­nią współ­pra­cę i otwar­cie na bie­żą­ce potrze­by nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Człon­ko­wie koła miej­skie­go wró­ci­li do Jele­niej Góry, a goście ze Zgo­rzel­ca, Pień­ska i Luba­nia pozo­sta­li na noc­leg, by następ­ne­go dnia wypra­wić się na Kru­cze Ska­ły, a potem zwie­dzać Kar­pacz pod prze­wod­nic­twem gospo­da­rza obcho­dów – Wal­de­ma­ra Wiśniewskiego.7

Obcho­dy kolej­ne­go Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Cukrzy­cą zapi­sa­ły się w pamię­ci uczest­ni­ków jako czas spę­dzo­ny wśród ludzi, któ­rych łączą wspa­nia­łe rela­cje, jako czas któ­ry pozo­stał w jak naj­lep­szych wspomnieniach.

Andrzej Bira