Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Klub Senio­ra i Wolontariusza

foroi xrimata aftodioikisi11Zapra­sza zain­te­re­so­wa­nych senio­rów do uczest­nic­twa w warsz­ta­tach
„OSWA­JA­MY NASZ BUDŻET” w ramach pro­jek­tu „Oswa­ja­my starość”

Cykl dzia­łań akty­wi­zu­ją­cych oso­by 60+. 

Uczest­nic­two w warsz­ta­tach bezpłatne.

 

Środ­ki finan­so­we KSON pozy­skał z Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach pro­gra­mu ASOS „Akty­wi­za­cja Senio­rów”.
Warsz­ta­ty odby­wać się będą w dniach : 28.11.2016, 02.12.2016, 05.12.2016
w godzi­nach od 11.00 do 14.00.

Warun­kiem uczest­nic­twa jest doko­na­nie zgło­sze­nia oso­bi­ście bądź tele­fo­nicz­nie
pod nume­rem tele­fo­nu 75 7524254, 75 7523183
w naszej sie­dzi­bie przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze
w godzi­nach od 10.00 do 16.00.
Ter­min zgło­szeń do dnia 28.11.2016

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.
Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.