Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza zaprasza

LOGO KSON na stronę

Od wrze­śnia br w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze przy ul Osie­dle Robot­ni­cze 47a roz­po­czął dzia­łal­ność Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza. Dzia­łal­no­ścią Klu­bu kie­ru­je Rada Pro­gra­mo­wa Klu­bu zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li poszcze­gól­nych sto­wa­rzy­szeń wcho­dzą­cych w skład KSON‑u.

Na listo­pad br zapla­no­wa­no:
9 listo­pa­da (śro­da) – spo­tka­nie z Posłem RP Elż­bie­tą Stępień

24 listo­pa­da (czwar­tek) – spo­tka­nie z Ada­mem i Ewą czy­li z Jur­kiem i Hono­rat­ką czy­li „co nie­co” z arty­stycz­nej sce­ny
29 listo­pa­da (wto­rek) – spo­tka­nie z Fun­da­cją Szan­sa dla Nie­wi­do­mych z Wro­cła­wia – pre­zen­ta­cja sprzę­tu wspo­ma­ga­ją­ce­go wzrok

Na gru­dzień br. zapla­no­wa­no m.in.:
7 grud­nia (śro­da) – wyciecz­ka do Gör­litz na jar­mark Bożo­na­ro­dze­nio­wy „pozna­je­my oby­cza­je i tra­dy­cje naszych sąsia­dów”
14 grud­nia (śro­da) – spo­tka­nie z regio­na­li­stą Dyrek­to­rem Muzeum Przy­rod­ni­cze­go w Jele­niej Górze Sta­ni­sła­wem Firsz­tem
17 grud­nia (sobo­ta) – wyjazd do Teatru Muzycz­ne­go Capi­tol we Wro­cła­wiu na spek­takl „Tem­pus Fantasy”.

Zapla­no­wa­no rów­nież cykl warsz­ta­tów z zakre­su eko­no­mii budże­tu domo­we­go, czy­li „Jak powią­zać koniec z koń­cem”, jak bez­piecz­nie korzy­stać z usług ban­ko­wych oraz warsz­ta­ty akty­wi­zu­ją­ce senio­rów tak­że jako lide­rów w róż­nych inte­gra­cyj­nych dzia­łań dla środowiska.

Prze­wi­dzia­no tak­że zaję­cia gim­na­stycz­ne na basenie.

Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza zapra­sza na spo­tka­nia klu­bo­we, gry towa­rzy­skie i plan­szo­we w każ­dy wto­rek i pią­tek w godzi­nach 12:00 – 16:00.

Środ­ki na dzia­łal­ność Klu­bu w roku 2016 KSON pozy­skał z Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach pro­gra­mu ASOS akty­wi­za­cja Senio­rów. Już kil­ka odby­tych spo­tkań klu­bo­wych przy kawie, her­ba­cie i wła­snych wypie­kach klu­bo­wi­czów potwier­dza­ją potrze­by takiej integracji.

Poja­wi­ły się nowe pomy­sły na nasz Klub, któ­rych reali­za­cja sta­no­wić może gwa­ran­cję żywej dzia­łal­no­ści w następ­nych latach – mówi Miro­sła­wa Joś­ko, wolon­ta­riusz­ka KSON. – Obsłu­gę klu­bu zapew­nia­ją wolon­ta­riu­sze KSON.

Ze szcze­gó­ło­wą infor­ma­cją o dzia­łal­no­ści klu­bu moż­na zapo­znać się na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl, w zakład­ce NOWO­ŚCI,
tele­fo­nicz­nie pod nr. 75 752 42 54, 75 752 31 83 
lub oso­bi­ście w biu­rze KSON od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 – 16:00.