Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rzecz­nik ape­lu­je o wyko­na­nie wyro­ku TK

prawo dla ONMija­ją 2 lata od ogło­sze­nia wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w spra­wie opie­ku­nów doro­słych osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Rzecz­nik ape­lu­je o jego wykonanie.

 

  • Pani Maria samot­nie opie­ku­je się upo­śle­dzo­nym od uro­dze­nia 30-let­nim synem. Ma 1900 zł docho­du z wynaj­mu miesz­ka­nia. Ponie­waż syn wyma­ga sta­łej, cało­do­bo­wej opie­ki, pani Maria dosta­je 1300 zł jako świad­cze­nie pielęgnacyjne.
  • Pani Gra­ży­na i pan Wal­de­mar zaj­mu­ją się 30-let­nią cór­ką, któ­ra ule­gła cięż­kie­mu wypad­ko­wi w wie­ku 21 lat. Cór­ka wyma­ga cało­do­bo­wej opie­ki. Rodzi­na nie dosta­je jed­nak 1300 zł świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go, tyl­ko 520 zł spe­cjal­ne­go zasił­ku opie­kuń­cze­go (dochód na oso­bę w rodzi­nie nie prze­kra­cza bowiem 764 zł — rodzi­na utrzy­mu­je się z 1900 zł za pra­ce doryw­cze, któ­re wyko­nu­je pana Wal­de­mar). Gdy­by cór­ka w chwi­li wypad­ku uczy­ła się jesz­cze, rodzi­ce dosta­li­by 1300 zł świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go, czy­li o 780 zł wię­cej. Ale cór­ka aku­rat prze­rwa­ła naukę.…
  • Pan Krzysz­tof ma 30-let­nie­go syna, u któ­re­go cięż­ką nie­peł­no­spraw­ność zdia­gno­zo­wa­no dopie­ro w wie­ku 28 lat. Od tego cza­su syn wyma­ga sta­łej opie­ki. Pan Krzysz­tof tak­że ma 1900 zł docho­du, ale synem zaj­mu­je się sam. Pan Krzysz­tof nie dosta­je od pań­stwa nic – ani 1300 zł, ani nawet 520 zł — bo dochód na gło­wę w rodzi­nie prze­kro­czył 764 zł. Gdy­by syn miał wypa­dek na moto­rze jako 17-latek, pan Krzysz­tof dosta­wał­by 1300 zł.

Dla­cze­go wspar­cie dla tych rodzi­ców jest róż­ne? Bo prze­pi­sy uza­leż­nia­ją jego wyso­kość od tego, czy dziec­ko w momen­cie stwier­dze­nia nie­peł­no­spraw­no­ści było doro­słe czy nie.

Dwa lata temu – 21 paź­dzier­ni­ka 2014 r; Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny uznał to roz­wią­za­nie za nie­kon­sty­tu­cyj­ne, ale wyrok (K 38/13) nie został wyko­na­ny! Try­bu­nał wska­zał, że arty­kuł 69 Kon­sty­tu­cji naka­zu­je usta­wo­daw­cy pod­jąć dzia­ła­nia, któ­re zapew­nią efek­tyw­ne wspar­cie oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Istot­ną for­mą tej pomo­cy jest sys­tem świad­czeń pie­nięż­nych dla osób spra­wu­ją­cych opie­kę nad oso­ba­mi z niepełnosprawnością.

Dziś prze­pi­sy sta­no­wią, że:

  • jeśli dziec­ko mia­ło mniej niż 18 lat (albo jeśli się uczy­ło i nie mia­ło jesz­cze 25 lat) – to opie­ku­no­wi nale­ży się 1300 zł zasił­ku pielęgnacyjnego.
  • jeśli jed­nak nie­peł­no­spraw­ność stwier­dzo­no po 18. (25.) roku życia – to opie­kun może liczyć naj­wy­żej na 520 zł zasił­ku opie­kuń­cze­go i to tyl­ko pod warun­kiem, że docho­dy w rodzi­nie są niskie.

War­to tu przy­po­mnieć, że eme­ry­tu­ry rodzi­ców, któ­rzy od lat opie­ku­ją się doro­sły­mi dzieć­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, są niż­sze, bo rodzi­ce ci odcho­dzi­li na eme­ry­tu­rę naj­wcze­śniej, jak to było moż­li­we — by opie­ko­wać się dzieć­mi. Tak eme­ry­tu­ra może być niż­sza niż 1300 zł, ale nie mogą oni wybrać świad­cze­nia korzystniejszego.

Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich zwró­ci się do Rzą­du z ape­lem o pil­ne pod­ję­cie dzia­łań porząd­ku­ją­cych sys­tem świad­czeń pie­lę­gna­cyj­nych wypła­ca­nych opie­ku­nom osób nie­peł­no­spraw­nych. Punk­tem wyj­ścia powin­no być wyko­na­nie wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 2014 roku.

za https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mijaja-2-lata-od-ogloszenia-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-opiekunow