Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

AKTYW­NY BIZ­NES! TWÓJ BIZ­NES NA 6 Z PLUSEM !

Aktywny biznesREKRU­TA­CJA DO PRO­JEK­TU ZŁO­ŻO­NA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:

I ETAP:
Skła­da­nie i oce­na doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych: Ter­min skła­da­nia doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych: 7 — 25 LISTO­PA­DA 2016r.
Doku­men­ty do pobra­nia: Regu­la­min rekru­ta­cji i uczest­nic­twa Załącz­ni­ki For­mu­larz rekru­ta­cyj­ny powi­nien być wypeł­nio­ny elek­tro­nicz­nie w języ­ku polskim

(w spo­sób czy­tel­ny w przy­pad­ku odręcz­ne­go wypeł­nie­nia doku­men­tu) we wszyst­kich wyma­ga­nych polach. Jeże­li dana rubry­ka nie doty­czy oso­by zain­te­re­so­wa­nej nale­ży umie­ścić zapis „nie doty­czy” albo zakre­ślić (elek­tro­nicz­nie lub odręcz­nie) pole wybo­ru „nie doty­czy”. Aktywny biznes11
Wypeł­nio­ny i pod­pi­sa­ny For­mu­larz rekru­ta­cyj­ny nale­ży zło­żyć w wyzna­czo­nym ter­mi­nie (oso­bi­ście lub pocz­tą), w 2 egzem­pla­rzach (2 ory­gi­na­ły) w Biu­rze Pro­jek­tu (pok. A201) w Dol­no­ślą­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go S.A.: ul. Szcza­wień­ska 2, 58–310 Szczaw­no-Zdrój.
Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 8.00 – 16.00. Liczy się data wpły­wu.
Oso­by nie­ak­tyw­ne zawo­do­wo z nie­peł­no­spraw­no­ścią, do For­mu­la­rza rekru­ta­cyj­ne­go powin­ny ponad­to załą­czyć w 2 egzem­pla­rzach: a) potwier­dzo­ną za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pię aktu­al­ne­go orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści lub b) potwier­dzo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem waż­ne zaświad­cze­nie poświad­cza­ją­ce sta­tus oso­by z zabu­rze­nia­mi, o któ­rych mowa w usta­wie z dnia 19 sierp­nia 1994 r. o ochro­nie zdro­wia psy­chicz­ne­go, wyda­ne przez wła­ści­we­go leka­rza (leka­rza psy­chia­trę lub leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej) nie wcze­śniej niż w okre­sie 30 dni poprze­dza­ją­cych dzień zło­że­nia for­mu­la­rza rekru­ta­cyj­ne­go.
Koper­ta zawie­ra­ją­ca doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne powin­na być opa­trzo­na nastę­pu­ją­cym sfor­mu­ło­wa­niem: „Doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne do pro­jek­tu RPO WD – AKTYW­NY BIZ­NES”.
W przy­pad­ku ory­gi­na­łów wszyst­kie stro­ny For­mu­la­rza (za wyjąt­kiem stron z oświad­cze­nia­mi) powin­ny być para­fo­wa­ne przez kandydata/kę. W przy­pad­ku kopii na każ­dej stro­nie powin­na się zna­leźć for­mu­ła „potwier­dzam zgod­ność z ory­gi­na­łem” oraz pod­pis kandydata/ki. Oce­na for­mal­na będzie się odby­wać w opar­ciu o Kar­tę oce­ny for­mal­nej (Pobierz).
Nie speł­nie­nie co naj­mniej jed­ne­go z kry­te­riów dostę­pu skut­ku­je odrzu­ce­niem kandydata/ki. W przy­pad­ku stwier­dze­nia przy­na­leż­no­ści do gru­py doce­lo­wej, For­mu­larz rekru­ta­cyj­ny w czę­ści doty­czą­cej opi­su pla­no­wa­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej pod­le­ga oce­nie mery­to­rycz­nej według nastę­pu­ją­cych kry­te­riów:
a) Przy­na­leż­ność do jed­nej lub wię­cej grup prio­ry­te­to­wych – (0–4 pkt.) — 2 pkt pre­miu­ją­ce w przy­pad­ku kobiet, 2 pkt pre­miu­ją­ce w przy­pad­ku osób z nie­peł­no spraw­no­ścia­mi,
b) Pomysł na dzia­łal­ność gospo­dar­czą, wyko­rzy­sta­nie niszy ryn­ko­wej — (0–7 pkt.),
c) Szan­se prze­trwa­nia zapla­no­wa­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — (0–7 pkt.),
d) Posia­da­na wie­dza, umie­jęt­no­ści, doświad­cze­nie w kon­tek­ście pla­no­wa­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — (0–4 pkt.),
e) Umie­jęt­ność osza­co­wa­nia wydat­ków inwe­sty­cyj­nych — (0–3 pkt.).
Mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów moż­li­wa do uzy­ska­nia na tym eta­pie: 25 pkt. Na osta­tecz­ną oce­nę For­mu­la­rza skła­da się śred­nia aryt­me­tycz­na z ocen doko­na­nych przez dwóch oceniających.

Po zakoń­cze­niu I eta­pu rekru­ta­cji na stro­nie inter­ne­to­wej pro­jek­tu zosta­nie opu­bli­ko­wa­na lista ran­kin­go­wa osób usze­re­go­wa­nych w kolej­no­ści male­ją­cej licz­by uzy­ska­nych punk­tów. Mini­mal­na koniecz­na do uzy­ska­nia ilość punk­tów to 13, mak­sy­mal­na licz­ba osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych do II eta­pu – 160.

1ulotka DARRII Etap:
Roz­mo­wy rekru­ta­cyj­ne pro­wa­dzo­ne przez psy­cho­lo­ga i dorad­cę zawo­do­we­go mają­ce na celu oce­nę pre­dys­po­zy­cji kandydata/ki do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej: Pla­no­wa­ny ter­min prze­pro­wa­dze­nia roz­mów: od 01.12.2016r. do 15.01.2017r. — dokład­na data zosta­nie poda­na każ­dej oso­bie indy­wi­du­al­nie. Oso­by posia­da­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we z zakre­su doradz­twa i/lub porad­nic­twa zawo­do­we­go (w tym 1 psy­cho­log) za pomo­cą dostęp­nych narzę­dzi (testy, roz­mo­wa itd.) i w opar­ciu o Kar­tę roz­mo­wy dorad­czej (Pobierz) z oso­ba­mi zakwa­li­fi­ko­wa­ny­mi do II eta­pu prze­pro­wa­dzą roz­mo­wę i doko­na­ją ana­li­zy pre­dys­po­zy­cji kan­dy­da­ta (w tym np. cech oso­bo­wo­ścio­wych, pozio­mu moty­wa­cji) do samo­dziel­ne­go zało­że­nia i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Na tej pod­sta­wie przy­zna­ją oce­nę punk­to­wą w prze­dzia­le 0–25.

Po zakoń­cze­niu II eta­pu rekru­ta­cji będzie opu­bli­ko­wa­na lista ran­kin­go­wa osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych do uczest­nic­twa w pro­jek­cie i umiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej. Dodat­ko­wo o wyni­kach rekru­ta­cji kandydaci/ki zosta­ną poinformowani/e pisem­nie za potwier­dze­niem odbio­ru.
Uczestnikami/czkami pro­jek­tu mogą zostać oso­by, któ­re w wyni­ku zakoń­czo­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji otrzy­ma­ły nie mniej niż 30 pkt., w tym min. 13 pkt. za I etap i min. 17 pkt. za II etap.
2ulotka DARRDo pro­jek­tu w wyni­ku pro­ce­su rekru­ta­cji może zostać zakwa­li­fi­ko­wa­nych 100 uczestników/czek pro­jek­tu — osób dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­nych i/lub osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi nie­ak­tyw­nych zawo­do­wo, zamiesz­ku­ją­cych na obsza­rze jed­ne­go z nastę­pu­ją­cych powia­tów woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go: górow­ski, legnic­ki ziem­ski, polko­wic­ki, jawor­ski, kamien­no­gór­ski, lubań­ski, lwó­wec­ki, zło­to­ryj­ski, kłodz­ki, wał­brzy­ski ziem­ski, ząb­ko­wic­ki, wołow­ski i strze­liń­ski, w tym mini­mum 50 kobiet i mini­mum 20 osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.
O przy­ję­ciu uczestnika/czki do pro­jek­tu decy­du­je suma ocen uzy­ska­nych na poszcze­gól­nych eta­pach rekru­ta­cji.
W przy­pad­ku dużej licz­by zgło­szeń utwo­rzy­my listę rezer­wo­wą do 30-osób.
W wyzna­czo­nym przez DARR S.A. ter­mi­nie uczestnik/czka pro­jek­tu zobowiązany/a jest do zło­że­nia w Biu­rze Pro­jek­tu wypeł­nio­nej i pod­pi­sa­nej Dekla­ra­cji uczest­nic­twa w projekcie.