Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka do Lichenia

licheń1Wyciecz­ka do Liche­nia odbę­dzie się
w dniach 27.09 — 28.09.2016

Pro­gram wyciecz­ki: 

Dzień 27.09.

Zbiór­ka uczest­ni­ków o godzi­nie 07:00 w Jele­niej Górze przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a (sie­dzi­ba KSON),
prze­jazd do miej­sco­wo­ści GRĄ­BLIN (2 km przed Licheniem), 

zwie­dza­nie miejsc zwią­za­nych z Obra­zem Mat­ki Boskiej Licheń­skiej,
prze­jazd do Liche­nia, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja,
powi­ta­nie gru­py przez Księ­ży Maria­nów przed Mszą Świę­tą o godz. 19:00,
Apel Maryj­ny o godz. 21:00,

Dzień 28.09.
Śnia­da­nie i wykwa­te­ro­wa­nie gru­py,
Wej­ście na punkt wido­ko­wy wie­ży Bazy­li­ki,
Zwie­dza­nie Muzeum im. ks. Józe­fa Jarzę­bow­skie­go,
Zwie­dza­nie Kal­wa­rii w Liche­niu Sta­rym, czy­li Golgoty,

Prze­jazd do Jele­niej Góry w póź­nych godzi­nach popołudniowych.

Świad­cze­nia: 1 noc­leg w pen­sjo­na­cie w Liche­niu Sta­rym w poko­jach 2,3 i 4 oso­bo­wych + wyży­wie­nie, 1 obia­do­ko­la­cja, jed­no śnia­da­nie, prze­jazd kom­for­to­wym auto­ka­rem + ubez­pie­cze­nie NW.

zapi­sy i infor­ma­cje w sekre­ta­ria­cie KSON do dnia 10.09.2016r.