Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­piecz­na szko­ła — pro­jekt MEN reali­zo­wa­ny przez KSON

Bezpieczna szkolaNa zle­ce­nie Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, w ramach rzą­do­we­go pro­gra­mu wspo­ma­ga­nia w latach 2015– 2018 orga­nów pro­wa­dzą­cych szko­ły w zapew­nie­niu bez­piecz­nych warun­ków nauki, wycho­wa­nia i opie­ki w szko­łach – „Bez­piecz­na+”, zaty­tu­ło­wa­ne­go: „Upo­wszech­nia­nie wśród wszyst­kich pra­cow­ni­ków szko­ły umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia sytu­acji zagro­że­nia oraz wie­dzy o zasa­dach postę­po­wa­nia w sytu­acjach zagro­że­nia” Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych reali­zu­je pro­jekt: „Bez­piecz­na szko­ła, bez­piecz­na przy­szłość” na pod­sta­wie umo­wy nr MEN/2016/DWKI/604, pod­pi­sa­nej w dniu 29 czerw­ca 2016r.

Zada­nia reali­zo­wa­ne będę w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach, ponad­gim­na­zjal­nych na tere­nie całe­go kra­ju (łącz­nie ponad 2 tysią­ce pla­có­wek oświatowych).

W pierw­szej kolej­no­ści dzia­ła­nia skie­ro­wa­ne zosta­ną na teren mało­pol­ski, w szcze­gól­no­ści Kraków.

Cel pro­jek­tu jest upo­wszech­nie­nie wśród wszyst­kich pra­cow­ni­ków szko­ły umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia sytu­acji zagro­że­nia oraz wie­dzy o zasa­dach postę­po­wa­nia w sytu­acjach zagro­że­nia, pozna­nie zagro­żeń zewnętrz­nych, któ­re mogą naru­szyć bez­pie­czeń­stwo w szko­le, pla­ców­ce, uświa­do­mie­nie koniecz­no­ści zapla­no­wa­nia okre­ślo­nych dzia­łań w sytu­acji zagro­że­nia, kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści wła­ści­wych zacho­wań w sytu­acji zagra­ża­ją­cych życiu lub zdro­wiu. Rodzaj zagro­że­nia: TERRORYZM.

Pro­jekt prze­wi­du­je reali­za­cję nastę­pu­ją­cych zadań: prze­gląd sta­nu bez­pie­czeń­stwa w szko­łach, reko­men­da­cje do szkol­nych pro­ce­dur postę­po­wa­nia na wypa­dek wystą­pie­nia sytu­acji zagro­że­nia, szko­le­nia dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szkoły.

Z uwa­gi na zbli­ża­ją­ce się Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, mimo trwa­ją­ce­go okre­su waka­cyj­ne­go, zwra­cam się z proś­bą o moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia w Pań­stwa szkole/placówce oświatowej.

Szko­le­nie finan­so­wa­ne jest przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej, dla szko­ły jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne. Z uwa­gi na toczą­ce się pra­ce ope­ra­cyj­ne Poli­cji wystą­pi­li­śmy do Woje­wódz­kie­go Komen­dan­ta Poli­cji o wyra­że­nie zgod­ny na orga­ni­za­cję szkoleń.

Głów­ne zało­że­nia szko­leń:
Szko­le­nie pro­wa­dzo­ne będę przez prze­szko­lo­nych (rów­nież przez Poli­cję) tre­ne­rów zatrud­nio­nych przez KSON.

Tema­ty­ka szko­leń:
Uwa­ga! Nie­bez­pie­czeń­stwo!
Szko­le­nia skła­da­ły się będą z czę­ści teo­re­tycz­nej oraz prak­tycz­ne­go warsztatu.

Wykład: skła­dał się będzie z blo­ków tema­tycz­nych mają­cych na celu omó­wie­nie zagro­że­nia /przeciwdziałania zagro­że­niu ter­ro­ry­zmem. Wykład uzu­peł­nio­ny zosta­nie o dys­ku­sję, wymia­nę spo­strze­żeń.
Warsz­tat: część prak­tycz­na szko­le­nia to for­ma warsz­ta­tu na pod­sta­wie przy­go­to­wa­nych wcze­śniej sce­na­riu­szy – opra­co­wa­nie sytu­acji zagro­że­nia ter­ro­ry­zmem przez spe­cja­li­stów z zakre­su bez­pie­czeń­stwa w szko­łach / pla­ców­kach oświa­to­wych przy udzia­le poli­cji, psy­cho­lo­gów. Warsz­tat ma na celu obser­wa­cję zna­jo­mo­ści pro­ce­dur postę­po­wa­nia oraz umie­jęt­ność wła­ści­wej reak­cji w sytu­acji real­ne­go zagro­że­nia. Po prze­pro­wa­dzo­nym warsz­ta­cie pre­le­gen­ci wska­żą popeł­nia­ne błę­dy, reak­cję pożą­da­ną oraz wypra­cu­ją wraz z uczest­ni­ka­mi szko­le­nia pro­ce­du­ry wła­ści­wej reak­cji na nie­bez­pie­czeń­stwo ter­ro­ry­zmu, wypra­co­wa­ne roz­wią­za­nia i meto­dy moż­li­we będą od zasto­so­wa­nia w pra­cy już następ­ne­go dnia po szkoleniu.

 

Z powa­ża­niem
Iwo­na Pikosz
Koor­dy­na­tor Projektu

Wię­cej infor­ma­cji o szcze­gó­łach pro­jek­tu:
- Iwo­na Pikosz 500 151 117;
- Piotr Pikosz 666 083 615;
- sekre­ta­riat KSON: 75 75 242 54
lub ema­il: info@bs-kson.org  oraz biuro@kson.pl

na stro­nie inter­ne­to­wej: http://bs-kson.org/