Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dia­li­zo­wa­nym będzie łatwiej

dializaJele­nio­gór­ska Sta­cja Dia­liz Woje­wódz­kie­go Cen­trum Szpi­tal­ne­go Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej wyko­nu­je mie­sięcz­nie ponad 1.000 dia­liz dla oko­ło 80 pacjen­tów. Nie­któ­rzy dia­li­zo­wa­ni są 3 lub 4 razy w tygo­dniu. Dia­li­za, ogól­nie rzecz bio­rąc jest lecze­niem, któ­re zastę­pu­je pra­cę nie­wy­dol­nych nerek, czy­li usu­wa zbęd­ne pro­duk­ty prze­mia­ny mate­rii z krwi oraz nad­miar wody z orga­ni­zmu. Bez sys­te­ma­tycz­ne­go zabie­gu dia­li­zy orga­nizm ludz­ki nie jest w sta­nie pra­wi­dło­wo funk­cjo­no­wać. Jele­nio­gór­ska Sta­cja Dia­liz dys­po­nu­je 17 sta­no­wi­ska­mi dia­li­za­cyj­ny­mi oraz posia­da moż­li­wość wyko­ny­wa­nia hemo­dia­liz oraz dia­liz otrzew­no­wych. Sprzęt sto­so­wa­ny do pro­wa­dze­nia dia­li­zy, jak infor­mu­je Peł­no­moc­nik Dyrek­to­ra ds. reali­za­cji praw pacjen­ta Doro­ta Patyń­ska, speł­nia świa­to­we stan­dar­dy, co pozwa­la na zapew­nie­nie pacjen­tom usług naj­wyż­szej jako­ści i uzy­ska­nie bar­dzo dobrych wyni­ków leczenia.

Do Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi Jele­nio­gór­skiej napły­wa­ły infor­ma­cje o uciąż­li­wej dro­dze do oddzia­łu dia­liz. Cho­rzy, nie­peł­no­spraw­ni, poru­sza­ją­cy się na wóz­kach i o kulach muszą obec­nie poko­ny­wać ponad 200 metro­wą odle­głość od wej­ścia przez kory­ta­rze szpi­tal­ne z wszyst­ki­mi tego dole­gli­wo­ścia­mi aby dotrzeć na dializę. 

Prze­ka­za­ny sygnał Dyrek­cji Szpi­ta­la — mówi Sta­ni­sław Schu­bert z KSO­Nu, spo­tkał się z natych­mia­sto­wą reak­cją a z infor­ma­cji od Dyrek­to­ra WCSKJ Toma­sza Dymy­ta wyni­ka, że „po zakoń­cze­niu prac moder­ni­za­cyj­nych wej­ścia do Sta­cji Dia­liz od stro­ny Szpi­tal­ne­go Oddzia­łu Ratun­ko­we­go, wej­ście to zosta­nie udo­stęp­nio­ne pacjen­tom jesz­cze w czerw­cu”. Ozna­cza to, że obec­na dro­ga przez mękę do sta­cji dia­liz przej­dzie do historii. 

Dzię­ku­je­my za szyb­ką reak­cję w imie­niu Pacjentów.