Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zmia­ny w Kodek­sie Pracy

zmiany w kodeksie pracy

22 lute­go weszły w życie zmia­ny w Kodek­sie Pra­cy. Mają one zna­cze­nie dla pra­cow­ni­ków, ale i pra­co­daw­ców, istot­nie mody­fi­ku­ją bowiem obo­wią­zu­ją­ce do tej pory szcze­gó­ło­we zasa­dy doty­czą­ce zawie­ra­nia i roz­wią­zy­wa­nia umów o pra­cę na czas określony.

Głów­ne zmia­ny wpro­wa­dzo­ne usta­wą obej­mu­ją m.in. nastę­pu­ją­ce kwestie.

1. Umo­wa o pra­cę na czas okre­ślo­ny: wpro­wa­dze­nie ogra­ni­czeń co do cza­su trwa­nia oraz licz­by zawie­ra­nych umów

Zgod­nie z nową usta­wą, pra­co­daw­ca może zawie­rać z pra­cow­ni­kiem tyl­ko trzy umo­wy o pra­cę na czas okre­ślo­ny jed­nak na nie dłuż­szy czas niż 33 mie­sią­ce. Po tym okre­sie umo­wa prze­cho­dzi na umo­wę na czas nie­okre­ślo­ny. Wyni­ka z tego, że wli­cza­jąc okres prób­ny (3+33 mie­sią­ce) pra­co­daw­ca musi po trzech latach zatrud­nić pra­cow­ni­ka na sta­łe. Ma to zapo­biec sytu­acjom, w któ­rych pra­co­daw­cy zatrud­nia­ją dłu­go­let­nich, spraw­dzo­nych pra­cow­ni­ków na umo­wy krótkoterminowe.

2. Umo­wa o pra­cę na czas okre­ślo­ny: zmia­na zasad wypo­wia­da­nia i okre­sów wypowiedzenia.

Aktu­al­nie umo­wa o pra­cę na czas okre­ślo­ny może być wypo­wie­dzia­na jedy­nie wte­dy, gdy zawar­ta jest na okres dłuż­szy niż 6 miesięcy.

Kodeks Pra­cy w obec­nym brzmie­niu prze­wi­du­je dwu­ty­go­dnio­wy okres wypo­wie­dze­nia, bez wzglę­du na okres zatrud­nie­nia. Zasa­da ta ule­gnie znacz­nej zmia­nie po wej­ściu w życie nowe­li do Kodek­su Pra­cy. Po pierw­sze, za wypo­wie­dze­niem będzie moż­na roz­wią­zać każ­dą umo­wę o pra­cę na czas okre­ślo­ny, bez wzglę­du na czas, na jaki zosta­ła zawar­te i czy prze­wi­du­ją to jej posta­no­wie­nia. Po dru­gie, okres wypo­wie­dze­nia umów o pra­cę na czas okre­ślo­ny będzie taki sam jak dla umów o pra­cę na czas nie­okre­ślo­ny, tzn. będzie wyno­sił od 2 tygo­dni do 3 mie­się­cy i będzie uza­leż­nio­ny od okre­su zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ka u dane­go pra­co­daw­cy. Na przy­kład, w przy­pad­ku zatrud­nie­nia na okres krót­szy niż 6 mie­się­cy, okres wypo­wie­dze­nia wyno­si 2 tygodnie.

3. Ogra­ni­cze­nie rodza­jów umów o pracę

Zgod­nie z usta­wą nastą­pi­ło rów­nież ogra­ni­cze­nie rodza­jów umów o pra­cę do trzech:

• umo­wy o pra­cę na okres prób­ny
• umo­wy o pra­cę na czas okre­ślo­ny
• umo­wy o pra­cę na czas nieokreślony.

Koniecz­ność zasto­so­wa­nia okre­sów wypo­wie­dze­nia uza­leż­nio­nych od sta­żu pra­cy u dane­go pra­co­daw­cy wydłu­ży pro­ce­du­rę wypo­wia­da­nia tych umów. Czy sko­rzy­sta­ją na tym pra­co­daw­cy, czy może pra­cow­ni­cy – czas pokaże.

Andrzej Koenig
nie­wi­do­my

Fot. Freepik.com