Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia nr 2/04/2016

Infor­mu­je­my, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: AP Edu­ka­cja ul. Piotr­kow­ska 173, 90–447 Łódź i z tym Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umowa.