Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ostat­nie pożegnanie

pozegnanieZ przy­kro­ścią zawia­da­mia­my, że wie­ku 83 lat odszedł nasz przy­ja­ciel, wolon­ta­riusz, zało­ży­ciel i dłu­go­let­ni Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Laryn­gek­to­mo­wa­nych — Zbi­gniew Czarnecki. 

Rodzi­nie i Jego naj­bliż­szym zna­jo­mym skła­da­my wyra­zy współczucia 

- Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych