Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Trud­ne pyta­nia… Dobre rozwiązania.…”

Sza­now­ni Pań­stwo,
już tyl­ko nie­speł­na dwa tygo­dnie dzie­lą nas od bar­dzo prak­tycz­nej kon­fe­ren­cji na temat “Trud­ne pyta­nia… Dobre roz­wią­za­nia. Sek­su­al­ność osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną i spek­trum auty­zmu”, któ­rą orga­ni­zu­je­my w Gdy­ni w dniach 14–15.04.2016 r.
Zosta­ły ostat­nie miej­sca, by się zapisać.

Pod­czas kon­fe­ren­cji  wie­le bar­dzo waż­nych prak­tycz­nych kwestii,

bar­dzo przy­dat­nych nauczy­cie­lom i tera­peu­tom: zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne stan­dar­dy postę­po­wa­nia w przy­pad­ku pro­ble­mo­wych zacho­wań o cha­rak­te­rze sek­su­al­nym u naszych uczniów/podopiecznych (wstęp­na dia­gno­za, inter­wen­cje opra­co­wa­ne przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Sek­su­olo­gicz­ne itp.), czy­li uczest­ni­cy otrzy­ma­ją narzę­dzia uży­tecz­ne w pla­ców­ce, będzie spo­ro o prze­mo­cy sek­su­al­nej (co zro­bić, gdy mam podej­rze­nia, jak pra­co­wać z ofia­rą prze­mo­cy, jak ze spraw­cą), będą warsz­ta­ty, blok medycz­ny (psy­chia­trzy i gine­ko­lo­dzy pra­cu­ją­cy z naszy­mi pod­opiecz­ny­mi w obsza­rze sek­su­al­no­ści), będzie moż­li­wość zada­nia pytań, kon­sul­ta­cji… Będzie też o sek­su­al­no­ści osób z głę­bo­ką nie­peł­no­spraw­no­ścią!  Pre­le­gen­ci są z Pol­ski i z zagra­ni­cy, wszy­scy są praktykami.

Wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje moż­na zna­leźć na stro­nie www.seksualnoscniepelnosprawnych.edu.pl.

Zapra­szam do udzia­łu nauczy­cie­li, psy­cho­lo­gów, tera­peu­tów, ale tak­że rodziców.

dr Iza­be­la For­na­lik
peda­gog spe­cjal­ny, edu­ka­tor seksualny