Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Naj­now­sze wyda­nie “TU i TERAZ”

logo gazeta miniZapra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go wyda­nia biu­le­ty­nu “Tu i Teraz”. Wśród tytu­łów, któ­re moż­na prze­czy­tać w bie­żą­cym nume­rze zna­la­zły się m.in.:
- Jele­nia Góra: komu­ni­ka­cja miej­ska do popraw­ki
- Nie­wi­do­mi na Ślą­sku ROZ­MO­WA Z PRE­ZE­SEM OKRĘ­GU
- Kie­dy zabrak­nie ser­ca… – odpo­wiedź pre­zy­den­ta
- Bawi­li się na rzecz dzie­ci z zespo­łem Downa
- Armia trze­cie­go sektora

- Senio­rzy głod­ni wie­dzy. Mię­dzy­na­ro­do­wej!luty2016- Mapy zagro­żeń, o co w tym cho­dzi?
- W pocze­kal­ni oddzia­łu onko­lo­gicz­ne­go
- Marzy, by zoba­czyć mamę — histo­ria Klau­dii
- Była pikie­ta „w obro­nie demo­kra­cji”
- Sek­su­al­ne asy­stent­ki w Cze­chach i nie tyl­ko
- Nie­peł­no­spraw­ność nie wyklu­cza pra­cy
- Zni­ka­ją barie­ry architektoniczne

Pole­ca­my Pań­stwa uwa­dze rów­nież luto­wy doda­tek tury­stycz­ny, a w nim o zamknie­tej restau­ra­cji na Śnież­ce, pla­no­wa­nym otwar­ciu szla­ku gór­skie­go dla nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych. Ponad to: Skan­sen w Ochli – wyjąt­ko­we miej­sce nie tyl­ko dla roman­ty­ków, Tatry dla nie­peł­no­spraw­nych, W podróż ze smart­fo­nem i wie­le więcej.

Biu­le­tyn — luty 2016

Doda­tek tury­stycz­ny — luty 2016