Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZUS o współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Niepełnosprawnych

Koniec roku skła­nia do pod­su­mo­wań i życzeń na nad­cho­dzą­cy nowy 2016 rok. Do życzeń wcze­śniej zło­żo­nych chcia­ła­bym dołą­czyć rów­nież podzię­ko­wa­nia za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę. Szcze­gól­nie cenię sobie aktyw­ny udział KSON w Jele­niej Górze w Obcho­dy Dni Osób Nie­peł­no­spraw­nych jakie orga­ni­zu­je Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych.
Oprócz dyżu­ru na Sali obsłu­gi klien­tów i wymia­ny doświad­czeń w cza­sie nasze­go corocz­ne­go spo­tka­nia to bez­cen­ne było rów­nież doświad­cze­nie jakie zdo­by­li­śmy sta­jąc się choć na chwi­lę oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­ku. Zro­zu­mie­nie sytu­acji w jakiej znaj­du­ją się oso­by nie­peł­no­spraw­ne pozwa­la nam popra­wiać obsłu­gę klien­tów.
Dołą­czy­łam pamiąt­ko­we zdję­cia z maja 2015.

Z wyra­za­mi szacunku

Marzan­na Dama­sie­wicz
Kie­row­nik Inspektoratu

IMG 1867

IMG 1840