Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wolon­ta­riu­sze WOŚP w szta­bie orkie­stry serc

Dnia 29.12.2015 r. przed­sta­wi­cie­le wolon­ta­riu­szy Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy dzia­ła­ją­cych przy Sto­wa­rzy­sze­niu Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży All-ter­na­ty­wa uda­li się do Szta­bu Głów­ne­go w War­sza­wie, by przy­go­to­wać iden­ty­fi­ka­to­ry dla wolon­ta­riu­szy oraz pomóc przy ich laminowaniu.

Wyjazd był rów­nież nie­zwy­kłą oka­zją do spo­tka­nia z pre­ze­sem fun­da­cji – Jur­kiem Owsia­kiem, któ­ry pod­pi­sał gadże­ty prze­ka­za­ne na licy­ta­cję. Razem z naszy­mi wolon­ta­riu­sza­mi nagrał rów­nież krót­ki mate­riał wideo doty­czą­cy 24. Fina­łu, zapra­sza­my do oglądania:

War­to rów­nież wspo­mnieć, że pod­czas 24. Fina­łu WOŚP, dzię­ki współ­pra­cy Fun­da­cji WOŚP z Master­Card i Ban­kiem Pekao SA, dar­czyń­cy będą mogli prze­ka­zać dat­ki kar­ta­mi płat­ni­czy­mi, ponie­waż dzie­się­ciu wolon­ta­riu­szy nasze­go szta­bu zosta­nie wypo­sa­żo­nych w ter­mi­na­le. Wolon­ta­riu­sze z prze­no­śny­mi ter­mi­na­la­mi będą wyraź­nie ozna­cze­ni: każ­dy z nich, obok tra­dy­cyj­ne­go iden­ty­fi­ka­to­ra wolon­ta­riu­sza 24. 

Fina­łu WOŚP oraz arku­sza z czer­wo­ny­mi ser­dusz­ka­mi dla dar­czyń­ców, będzie nosić spe­cjal­ną koszul­kę infor­mu­ją­cą, że dana oso­ba przyj­mu­je dat­ki prze­ka­zy­wa­ne kar­ta­mi płat­ni­czy­mi. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji każ­dy ter­mi­nal będzie ozna­czo­ny naklej­ką z holo­gra­mem WOŚP. Logo Orkie­stry będzie tak­że wyświe­tla­ne na ekra­nie urzą­dze­nia w trak­cie transakcji.

Pozdra­wiam

Michał Pia­sec­ki
Szef Szta­bu