Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Żeby tych barier w mie­ście było jak najmniej …”

W ostat­ni wto­rek grud­nia odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku. Orga­ni­za­cja nasza liczy już ponad 60 osób. Oprócz dzia­łal­no­ści inte­gra­cyj­nej podej­mu­je­my dzia­ła­nia nad likwi­da­cją wszel­kich barier utrud­nia­ją­cych życie codzien­ne osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych – mówi Pani Kry­sty­na Binias z Zarzą­du SIW.
Tema­tem, do któ­re­go powró­ci­li­śmy po wie­lu mie­sią­cach, była segre­ga­cja odpa­dów komu­nal­nych w kon­tek­ście dostę­pu do pojem­ni­ków. Gościem spo­tka­nia była Pani Mar­ty­na Mróz z Refe­ra­tu Gospo­dar­ki Odpa­da­mi Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra. Z satys­fak­cją odno­to­wać nale­ży, iż urzęd­ni­cy z Ratu­sza poszu­ku­ją roz­wią­zań w spo­łecz­nych kon­sul­ta­cjach. W ramach pla­no­wa­nych na 2016 rok zadań edu­ka­cyj­nych doty­czą­cych pra­wi­dło­wej gospo­dar­ki odpa­da­mi komu­nal­ny­mi, Urząd Mia­sta pla­nu­je wpro­wa­dzić roz­wią­za­nia uła­twia­ją­ce odróż­nia­nie pojem­ni­ków do segre­ga­cji odpa­dów przez oso­by nie­wi­do­me i sła­bo­wi­dzą­ce.
Pod­czas spo­tka­nia mówi­li­śmy o spo­so­bach ozna­ko­wa­nia pojem­ni­ków na odpa­dy z wyraź­ny­mi iden­ty­fi­ko­wal­ny­mi tak­że doty­kiem wypu­kłych pik­to­gra­mów. Mówio­no o koniecz­no­ści oświe­tle­nia bądź doświe­tle­nia miejsc, gdzie pojem­ni­ki są usy­tu­owa­ne. Mówio­no tak­że o koniecz­no­ści wypo­sa­że­nia śmiet­ni­ków a nawet pojem­ni­ków na odpa­dy w urzą­dze­nia emi­tu­ją­ce sygnał, co uła­twi nie­wąt­pli­wie oso­bom nie­wi­do­mym i sła­bo­wi­dzą­cym samo­dziel­ną obsłu­gę. Takie roz­wią­za­nia sto­su­je się np. w Niem­czech i w Danii. Pod­czas dys­ku­sji zwra­ca­no uwa­gę na kolo­ry­sty­kę ozna­ko­wa­nia, koniecz­ność zasto­so­wa­nia dużych kon­tra­stów barw, wiel­kość i odbla­sko­wość zna­ków, a tak­że koniecz­ność sta­łe­go miej­sca usy­tu­owa­nia poszcze­gól­nych kon­te­ne­rów oraz ich wyra­zi­stych kolorów.Nową ini­cja­ty­wą Urzę­du Mia­sta jest pró­ba iden­ty­fi­ka­cji budyn­ków, w któ­rych miesz­ka­ją oso­by nie­peł­no­spraw­ne, szcze­gól­nie inwa­li­dzi wzro­ku. Pla­ny Wydzia­łu Gospo­dar­ki Komu­nal­nej i Ochro­ny Śro­do­wi­ska zakła­da­ją szcze­gól­ne dosto­so­wa­nie pojem­ni­ków i ich loka­li­za­cji do potrzeb tej szcze­gól­nej gru­py miesz­kań­ców. Zda­niem Pani Mar­ty­ny Mróz obec­nej na zebra­niu budyn­ki te bez wzglę­du na spo­sób zarzą­dza­nia nimi zosta­ną obję­te pro­gra­mem takie­go dosto­so­wy­wa­nia.
Uczest­ni­cy spo­tka­nia zgło­si­li goto­wość udzia­łu w for­mach edu­ka­cyj­nych Urzę­du Mia­sta a tak­że w dal­szych kon­sul­ta­cjach.
W trak­cie zebra­nia poru­szo­no rów­nież pro­blem dostę­pu do miejsc pochów­ku naszych bli­skich na Sta­rym Cmen­ta­rzu Komu­nal­nym w Jele­niej Górze.
Idzie o to, że ale­je i alej­ki tego cmen­ta­rza w ostat­nich latach zamie­nio­no na miej­sca pochów­ku. Czę­sto są one ogro­dzo­ne barier­ka­mi bądź łań­cusz­ka­mi, a ostro zakoń­czo­ne ele­men­ty stwa­rza­ją nie­bez­pie­czeń­stwo poważ­ne­go wypad­ku. Pro­ble­mem pozo­sta­je brak dostę­pu do gro­bów przez oso­by na wóz­kach inwa­lidz­kich. Fak­tem jest rów­nież, iż ta pięk­na nekro­po­lia zosta­ła w ten spo­sób oszpe­co­na. W tej spra­wie zebra­no już ponad 200 pod­pi­sów miesz­kań­ców mia­sta, a odpo­wied­nia pety­cja zosta­nie skie­ro­wa­na do Pana Pre­zy­den­ta i Rady Mia­sta Jele­niej Góry.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds