Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­po­czy­na­my akcję 1%

Tra­dy­cyj­nie już w paź­dzier­ni­ku KSON pod­su­mo­wał akcję zbie­ra­nia 1% podat­ku od osób fizycz­nych. Upo­waż­nio­ny­mi do zbie­ra­nia daro­wizn z tytu­łu jed­ne­go pro­cen­ta są orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go. W 2015 roku łącz­na kwo­ta wpłat od ponad pół­to­ra tysią­ca dar­czyń­ców wynio­sła oko­ło 77 tysię­cy zło­tych. Była to kwo­ta mniej­sza w pory­wa­niu z rokiem ubie­głym o oko­ło 7 tysię­cy zło­tych, ale zwięk­szy­ła się ilość obda­ro­wa­nych. W roku 2014 było ich 22 a w roku 2015 ‑39 osób otrzy­ma­ło wspar­cie. Wyso­kość daro­wizn była róż­na, od 11 tysię­cy do 19 zło­tych na oso­bę. W roku 2015 KSON odszedł od sze­ro­kiej akcji medial­nej pro­mu­ją­cej god­ne popu­la­ry­za­cji posta­wy dar­czyń­ców. Po doświad­cze­niach lat poprzed­nich, a szcze­gól­nie roku 2014, kil­ka obda­ro­wa­nych rodzin spo­tka­ło się z wyjąt­ko­wą nie­życz­li­wo­ścią w swo­im oto­cze­niu, z tego powo­du nie publi­ku­je­my infor­ma­cji o kon­kret­nych obda­ro­wa­nych oso­bach. Nie­ste­ty mowa nie­na­wi­ści się­ga rów­nież tak czy­stych inten­cji jak pomoc dru­gie­mu czło­wie­ko­wi, a prze­cież od nie­ludz­kich słów do nie­ludz­kich zacho­wa­ni jest tyl­ko krok. 

Mamy nadzie­ję, że ten nie­mi­ły akcent nie wpły­nie na posta­wy ludzi, któ­rzy chcą poma­gać innym. Przy­po­mi­na­my, że akcja 1% trwa od mie­sią­ca stycz­nia do kwiet­nia każ­de­go roku i pole­ga na zazna­cze­niu w dekla­ra­cjach PIT chę­ci prze­ka­za­nia daro­wi­zny. Waż­ne jest to, aby­śmy wpi­sa­li w odpo­wied­niej rubry­ce numer KRS i nazwi­sko oso­by lub insty­tu­cji obda­ro­wy­wa­nej. Wszyst­kie środ­ki zade­kla­ro­wa­ne przez dar­czyń­ców prze­ka­za­no na rachun­ki obda­ro­wy­wa­nych bez żad­nych potrą­ceń w dniu 12 paź­dzier­ni­ka 2015 roku . Dar­czyń­com w imie­niu obda­ro­wa­nych skła­da­my wyra­zy podziękowania.

Zbli­ża się okres roz­li­cze­nia podat­ku od osób fizycz­nych za rok 2015. War­to zatem już dziś zasta­no­wić się, kogo zamie­rza­my obda­ro­wać 1% w roku 2016.

PRZY­PO­MI­NA­MY WSZYST­KIM ZAIN­TE­RE­SO­WA­NYM, ŻE W ROKU 2016 NADAL BĘDZIE­MY UCZEST­NI­CZY­LI W AKCJI ZBIE­RA­NIA ŚROD­KÓW Z 1% OD OSÓB FIZYCZ­NYCH (PIT-37). O ILE PAŃ­STWO MACIĘ WOLĘ PRZE­KA­ZA­NIA 1% PRO­SI­MY ABY WE WŁA­ŚCI­WEJ RUBRY­CE DEKLA­RA­CJI PODAT­KO­ERJ WPI­SAĆ: NR KRS 0000100516TO NUMER IDEN­TY­FI­KA­CYJ­NY KAR­KO­NO­SKIE­GO SEJ­MI­KU OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH.PRO­SI­MY TAK­ŻE WSKA­ZAĆ OSO­BĘ OBDA­RO­WY­WA­NĄ ORAZ OKRE­ŚLIĆ CEL, NP. (JAN NOWAK – NA CELE REHABILITACYJNE).

 

W imie­niu obda­ro­wa­nych skła­da­my pań­stwu naj­ser­decz­niej­sze życze­nia wszel­kiej pomyśl­no­ści w roku 2016.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds