Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Życze­nia od Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Niepełnosprawnych

Poni­żej umiesz­cze­my pismo od Pana Krzysz­to­fa Michał­kie­wi­cza, z oka­zji V Kar­ko­no­skiej Bie­sia­dy Inte­gra­cyj­nej “Spo­tkaj­my się mimo wszystko…”.

54e97967c82ec o

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds