Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie autor­skie z Ryszar­dem Kiełkiem

Ryszard Kie­łek, kawa­ler Orde­ru Uśmie­chu, to wie­lo­let­ni wolon­ta­riusz od ponad 30 lat pra­cu­ją­cy na rzecz dzie­ci. Ode­brał dyplom i order uzna­nia za naj­le­piej prze­pro­wa­dzo­ną kam­pa­nię spo­łecz­ną „Cała Pol­ska Czy­ta Dzie­ciom”. Został jed­nym z 25 lau­re­atów akcji CPCD. 13 paź­dzier­ni­ka 2015 roku ucznio­wie Zespo­łu Szkół w Kar­pa­czu mie­li moż­li­wość uczest­ni­czyć w spo­tka­niu autor­skim z panem Ryszar­dem, któ­ry wydał kolej­ną swo­ją książ­kę „W imię cze­go…?”. Tekst opo­wia­da o losach repa­trian­tów po II woj­nie świa­to­wej. Spo­tka­nie prze­bie­gło w bar­dzo przy­ja­znej atmos­fe­rze. Ucznio­wie zada­li auto­ro­wi wie­le pytań doty­czą­cych jego dzia­łal­no­ści, na któ­re pan Ryszard chęt­nie udzie­lał odpo­wie­dzi. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my panu Ryszar­do­wi Kieł­ko­wi za poświę­co­ny czas.

IMG 6757

IMG 6785