Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPRO­SZE­NIE DO UDZIA­ŁU W PRO­JEK­CIE NAUKO­WO – BADAW­CZYM „AKTYW­NY SENIOR”

ZAPRO­SZE­NIE
DO UDZIA­ŁU W PRO­JEK­CIE NAUKO­WO – BADAW­CZYM
„AKTYW­NY SENIOR“
Pro­jekt (BEZ­PŁAT­NY) dedy­ko­wa­ny jest Panom – Senio­rom w wie­ku 60 – 75 lat.
Popra­wisz swo­ją męską syl­wet­kę i ogól­ną spraw­ność!
Regu­lar­ny wysi­łek fizycz­ny wpi­sa­ny w coty­go­dnio­wy har­mo­no­gram dba­nia o sie­bie odgry­wa olbrzy­mią rolę w utrzy­ma­niu cia­ła i ducha w dobrej kon­dy­cji. Pro­po­no­wa­na dla Panów for­ma zajęć pozwo­li się zre­lak­so­wać i odprę­żyć, jak rów­nież zwięk­szyć siłę mię­śnio­wą, zakres rucho­mo­ści w sta­wach oraz popra­wić koor­dy­na­cję wzro­ko­wo-rucho­wą i rów­no­wa­gę.
Moż­li­wość ćwi­cze­nia w towa­rzy­stwie, nie­za­leż­nie od pory roku to zale­ty ofe­ro­wa­ne­go usprawniania.

Pro­gram obej­mu­je :
• zaję­cia na base­nie 1x w tygo­dniu (ćwi­cze­nia z ele­men­ta­mi pły­wa­nia)
ćwi­cze­nia w wodzie nie obcią­ża­ją krę­go­słu­pa, efek­tyw­nie i łagod­nie wpły­wa­ją na stan naszych mię­śni
• 1 x w tygo­dniu gru­po­we ćwi­cze­nia o umiar­ko­wa­nym natę­że­niu, wzmac­nia­ją­ce mię­śnie postu­ral­ne (w sali gim­na­stycz­nej )
• KOM­PLEK­SO­WE BADA­NIA I OCE­NĘ KON­DY­CJI BIO­LO­GICZ­NEJ SENIO­RÓW (od 60 – 75r.ż)
Zaję­cia odby­wać się będą na tere­nie Kar­ko­no­skiej Pań­stwo­wej Szko­ły Wyż­szej .
Ter­min: 24.10.2015 do 12.12.2015

Od uczest­ni­ków ocze­ku­je się:

Sumien­ne­go uczest­nic­twa w programie.

Dwu­krot­ne­go wzię­cia udzia­łu w bez­płat­nych, nie­in­wa­zyj­nych bada­niach, któ­re odbę­dą się we Wro­cła­wiu (zapew­nia­my bez­płat­ne­go busa) w Kate­drze Bio­struk­tu­ry Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycznego.

Bada­nia będą doty­czy­ły: spraw­no­ści funk­cjo­nal­nej, posta­wy cia­ła, prze­pły­wu w dro­gach odde­cho­wych (spi­ro­me­tria), oce­ny zagro­że­nia upad­kiem, poczu­cia rów­no­wa­gi i gęsto­ści kości (na osteoporozę).

Zapi­sy przyj­mu­je Bar­ba­ra Pel­czar­ska tel: 721 816 209

E – mail: b.pelczarska@wp.pl