Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KROK ZA KRO­KIEM DO UCZESTNICTWA

Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Dzie­ciom Nie­peł­no­spraw­nym „Krok za kro­kiem” w Zamo­ściu i Ogól­no­pol­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji na Rzecz Osób z Mózgo­wym Pora­że­niem Dzie­cię­cym zapra­sza­ją na kon­fe­ren­cję pt. „KROK ZA KRO­KIEM DO UCZEST­NIC­TWA”, któ­ra odbę­dzie się w Zamo­ściu w dniach 11–12 GRUD­NIA 2015 ROKU.

Pre­le­gen­ta­mi będą wybit­ni spe­cja­li­ści z całe­go świa­ta, m.in.: Peter Rosen­baum, Vero­ni­ka Schia­ri­ti, Annet­te Maj­ne­mer i Beata Bato­ro­wicz z Kana­dy, Zofia Kuła­kow­ska z Bel­gii, Doro­thy Fra­ser ze Szko­cji, Huib Ten Napel z Holan­dii. Spo­tka­nie będzie oka­zją do inter­dy­scy­pli­nar­nej i mię­dzy­na­ro­do­wej dys­ku­sji o pro­ble­mach dzie­ci z mózgo­wym pora­że­niem w odnie­sie­niu do biop­sy­cho­spo­łecz­ne­go mode­lu nie­peł­no­spraw­no­ści oraz Mię­dzy­na­ro­do­wej Kla­sy­fi­ka­cji Funk­cjo­no­wa­nia, Nie­peł­no­spraw­no­ści i Zdro­wia (ICF).

Kon­fe­ren­cja prze­zna­czo­na jest dla leka­rzy, tera­peu­tów, nauczy­cie­li i innych spe­cja­li­stów oraz orga­ni­za­to­rów inter­dy­scy­pli­nar­ne­go wspar­cia zaj­mu­ją­cych się kom­plek­so­wo pro­ble­ma­ty­ką nie­peł­no­spraw­no­ści osób z mózgo­wym pora­że­niem dziecięcym.

W załą­cze­niu prze­sy­ła­my Zapro­sze­nie wraz ze wstęp­nym pro­gra­mem kon­fe­ren­cji, Zasa­dy rekru­ta­cji i Kar­tę do zgła­sza­nia uczestnictwa.

Zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do dnia 30.10.2015 ROKU.

Pol­skie Forum Osób Nie­peł­no­spraw­nych obję­ło to wyda­rze­nie patro­na­tem honorowym.