Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Powsta­je Nad­odrzań­ski kla­ster eko­no­mii społecznej

NAD­ODRZAŃ­SKI KLA­STER EKO­NO­MII SPOŁECZNEJ

W dniu 30 lip­ca w KSON-ie odby­ło się spo­tka­nie zało­ży­cie­li i uczest­ni­ków Nad­odrzań­skie­go Kla­stra Eko­no­mii Społecznej.

Kla­ster to Kla­ster (od. ang.cluster) lub uży­wa­ny w nie­któ­rych zasto­so­wa­niach pol­ski odpo­wied­nik –zgę­stek, to zgru­po­wa­nie prze­strzen­ne lub powią­za­nie sys­te­mo­we mniej­szych obiek­tów w jeden więk­szy. Kla­ster prze­my­sło­wy(ang.indu­strial clu­ster, inne nazwy to m.in.grono,klaster regio­nal­ny) – skon­cen­tro­wa­na prze­strzen­nie (geo­gra­ficz­nie) gru­pa przed­się­biorstw pocho­dzą­cych z tego same­go lub pokrew­nych sek­to­rów, a tak­że insty­tu­cji i orga­ni­za­cji, powią­za­nych ze sobą sie­cią pio­no­wych i pozio­mych zależ­no­ści, kon­ku­ru­ją­cych i współ­pra­cu­ją­cych ze sobą.

Obec­ność w kla­strze daje przed­się­bior­stwom sze­reg korzy­ści i pozwa­la wzmoc­nić ich prze­wa­gę konkurencyjną.

W tym przy­pad­ku tę gru­pę sta­no­wią naj­więk­sze orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we zachod­niej czę­ści Pol­ski. Do Nad­odrzań­skie­go Kla­stra przy­stą­pi­ły  : Wro­cław­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Zachod­nio­po­mor­skie Forum Orga­ni­za­cji Socjal­nych, Lubu­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Gorzo­wie, Zwią­zek Lubu­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze.

Głów­nym zada­niem powo­ła­nej gru­py, do któ­rej wkrót­ce zamie­rza­ją rów­nież przy­stą­pić orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we z Wiel­ko­pol­ski jest dzia­ła­nie w celu popra­wy jako­ści życia miesz­kań­ców pogra­ni­cza. Szcze­gól­nie w odnie­sie­niu do osób nie­peł­no­spraw­nych, star­szych i zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym…

A ponie­waż naj­bar­dziej nobi­li­tu­ją­cą dla czło­wie­ka jest pra­ca, zamie­ra­my wyko­rzy­stać dobre prak­ty­ki naszych zachod­nich sąsia­dów – mówi ini­cja­tor kla­stra Sta­ni­sław Schu­bert – pre­zes KSON, aby poprzez sta­że i prak­ty­ki zawo­do­we w Niem­czech i zachod­niej Euro­pie przy­go­to­wy­wać głów­nie nie­peł­no­spraw­nych do pra­cy w naszym kra­ju. Chce­my rów­nież zachę­cać nie­peł­no­spraw­nych do podej­mo­wa­nia dzia­ła­nia na wła­sny rachu­nek w opar­ciu o róż­ne sys­te­my dofi­nan­so­wań, któ­re moż­na oce­nić jako bar­dzo przy­ja­zne innowacyjności.

Na naj­bliż­sze lata są zabez­pie­czo­ne na takie pro­jek­ty duże środ­ki, a więk­szym orga­ni­za­cjom łatwiej będzie iden­ty­fi­ko­wać auten­tycz­ne potrze­by i reali­zo­wać przy­ję­te zadania.

Na spo­tka­niu powo­ła­no tak­że mię­dzy­re­gio­nal­ny zespół, któ­ry zaj­mie się pro­gra­mo­wa­niem dzia­łal­no­ści kla­stra na naj­bliż­sze lata.

O patro­nat nad tym przed­się­wzię­ciem – mówi jeden z orga­ni­za­to­rów – oman Mali­now­ski z zie­lo­no­gór­skie­go ZWOP – pre­zes naj­więk­szej w Pol­sce orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej, wystą­pi­li­śmy d Mar­szał­ków poszcze­gól­nych woje­wództw oraz czyn­ni­ków rządowych.

To pierw­sza taka ini­cja­ty­wa, któ­ra potwier­dza, że choć orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we w śro­do­wi­sku osób nie­peł­no­spraw­nych róż­nią się czę­sto god­nie, to jed­nak w spra­wach waż­nych potra­fią mówić jed­nym głosem.

Inau­gu­ra­cyj­na kon­fe­ren­cja Nad­odrzań­skie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej pla­no­wa­na jest w ostat­nich dniach wrze­śnia we Wrocławiu.