Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZUS ostrze­ga przedsiębiorców

20 lip­ca poja­wi­ła się infor­ma­cja prze­sła­na przez ZUS, że jeże­li przed­się­bior­cy sami nie zde­cy­do­wa­li sie na kon­takt z opie­ku­nem dro­gą mailo­wą, to z ini­cja­ty­wy ZUS takie­go kon­tak­tu nie będzie. Tym bar­dziej, że wia­do­mo­ści zawie­ra­ły błęd­ne roz­li­cze­nie skła­dek. Jeże­li przed­się­bior­ca decy­du­je się na kon­takt opie­ku­na ZUS, to w takiej kore­spon­den­cji zawsze będzie wid­niał pod­pis tegoż opiekuna.

Aby unik­nąć pro­ble­mów, nie nale­ży odpo­wia­dać na ” podej­rza­ną” kore­spon­den­cję, a w  razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z Cen­trum Obsłu­gi Tele­fo­nicz­nej ZUS pod nr tele­fo­nu 2256016000.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds