Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mapa barier archi­tek­to­nicz­nych w naszym regionie

MAPA BARIER ARCHI­TEK­TO­NICZ­NYCH W MIEŚCIE

W ostat­nim cza­sie powsta­ła na naszym tere­nie gale­ria han­dlo­wo – usłu­go­wa p.n. „Gale­ria Sudec­ka”. Jest to naj­więk­szy w pro­mie­niu 70 km taki  kom­pleks o powierzch­ni cał­ko­wi­tej 53 tys. M2, powierzch­ni han­dlo­wej – 45 tys. M2 z licz­bą loka­li ponad sto i 1800 miej­sca­mi do par­ko­wa­nia. Czy tak duży kom­pleks jest przy­sto­so­wa­ny dla potrzeb osób niepełnosprawnych?

Wjazd z par­kin­gu do środ­ka skle­pu jest jak naj­bar­dziej dostęp­ny dla  nie­spraw­nych rucho­wo, ale prze­cież nie jest to jedy­na gru­pa wśród osób niepełnosprawnych…Idźmy jed­nak dalej…

Na każ­dym pię­trze znaj­du­ją się pane­le doty­ko­we, poka­zu­ją­ce loka­li­za­cję poszcze­gól­nych skle­pów i loka­li usłu­go­wych. Dla nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo dostęp­ne są na wycią­gnię­cie ręki. Dla tej gru­py jak naj­bar­dziej moż­li­wy jest dojazd do pię­tra, na któ­rym znaj­du­je się kino „Helios” oraz cen­trum fit­ness „Fabry­ka for­my”. Dojazd moż­li­wy jest win­dą, jak rów­nież rucho­mą plat­for­mą. Do kina jest bar­dzo wygod­ne, sze­ro­kie, dobrze oświe­tlo­ne i ozna­ko­wa­ne wej­ście, a  fil­my wyświe­tla­ne są zarów­no w wer­sji z napi­sa­mi, jak i dub­bin­go­wa­nej. Do cen­trum fit­nes­su na pierw­szy rzut oka wyda­je się, że cięż­ko jest wejść nawet oso­bie peł­no­spraw­nej, gdyż zamon­to­wa­ne są słup­ki i bram­ki. Nie jest to jed­nak pro­ble­mem, gdyż wystar­czy, że ktoś z obsłu­gi naci­śnie guzik i roz­su­wa­ją się one bar­dzo sze­ro­ko. Pro­ble­mem nato­miast i to nawet dla osób cał­ko­wi­cie spraw­nych jest dosta­nie się do urzą­dzeń, któ­re się tam znaj­du­ją, ponie­waż znaj­du­ją się one na pię­trze, a dro­ga do nich pro­wa­dzi tyl­ko i wyłącz­nie po stro­mych schodach.

Wra­ca­jąc do wejść i plat­form, to, o tyle, o ile dosto­so­wa­ne są one dla osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo, o tyle np. oso­ba nie­do­wi­dzą­ca nie ma moż­li­wo­ści swo­bod­ne­go poru­sza­nia się po gale­rii. Dro­gę Dużym pro­ble­mem są szkla­ne prze­zro­czy­ste ele­men­ty. Oso­ba z pro­ble­ma­mi wzro­ku może bar­dzo łatwo w taką ścian­kę wejść i, o ile nie wypad­nie poza nią, o tyle może sobie zro­bić mniej­szą lub więk­szą krzyw­dę. Gdy­by były one kolo­ro­wo wypeł­nio­ne cho­ciaż­by jaki­miś rekla­ma­mi, oso­by takie lepiej potra­fi­ły­by oddzie­lić dro­gę mię­dzy poszcze­gól­ny­mi lokalami.

Gale­ria nie posia­da też żad­nych ozna­ko­wa­ni świetl­nych, bądź gło­so­wych. Podob­nie jest w przy­pad­ku pane­li  infor­ma­cyj­nych – nie ma wbu­do­wa­nej funk­cji zamia­ny tek­stu na mowę, a obraz­ki i lite­ry są tak małe, że przy­spa­rza­ją pro­ble­mu „prze­cięt­ne­mu zja­da­czo­wi chleba”

W Pol­sce coraz czę­ściej mówi się o pla­no­wa­niu uni­wer­sal­nym. Ozna­cza to, że to, co dobre dla nie­peł­no­spraw­nych jest rów­nież przy­dat­ne dla wszyst­kich użytkowników.

Powszech­ną spra­wą w skle­pach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych jest to, że toa­le­ty cha­rak­te­ry­zu­je swo­isty pół­mrok. Powo­du­je to, że sła­bo­wi­dzą­cy, w tym oso­by star­sze z trud­no­ścią muszą odszu­ki­wać drzwi pro­wa­dzą­ce do urzą­dzeń sanitarnych.

Mamy pyta­nie do wła­ści­cie­li inwe­sty­cji pn. „Gale­ria Sudec­ka” : Gdzie byli Wasi kon­sul­tan­ci orga­ni­zu­ją­cy budo­wę tego obiek­tu han­dlo­we­go na eta­pie pro­jek­to­wa­nia? Czy musi być w naszym kra­ju tak, jak np. przy budo­wie dwor­ca kole­jo­we­go w Legni­cy, gdzie zapo­mnia­no o win­dach dla osób niepełnosprawnych?

Z pro­ble­mem tym upo­ra­li się kole­ja­rze z Wro­cła­wia i Wał­brzy­cha, gdzie pro­blem dostę­pu osób nie­peł­no­spraw­nych został roz­wią­za­ny z korzy­ścią dla tej grupy.

Wkrót­ce w Jele­niej Górze odbę­dzie się prze­bu­do­wa dwor­ca PKP. Budo­wa­ny jest rów­nież nowy dwo­rzec PKS. Już dzi­siaj inwe­sto­rzy nawią­za­li kon­takt ze śro­do­wi­skiem osób nie­peł­no­spraw­nych, ocze­ku­jąc traf­nych i wyma­ga­nych przez tą gru­pę osób podpowiedzi.

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne to bar­dzo duży pro­cent spo­łe­czeń­stwa. Ape­lu­je­my więc, aby i ich uwzględ­nia­no w poszcze­gól­nych pla­nach inwe­sty­cyj­nych, a będzie to dla tych inwe­sto­rów gwa­ran­cją dumy i sukcesu.

W Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych powo­ła­ny został zespół zło­żo­ny z człon­ków poszcze­gól­nych orga­ni­za­cji inwa­lidz­kich zrze­szo­nych w KSON, któ­ry przy pomo­cy i instruk­ta­żu Zarzą­du Dróg i Mostów w Jele­niej Górze, na pod­sta­wie wycin­ko­wych mapy mia­sta spo­rzą­dzi mapę barier „utrud­nia­ją­cych życie” nie tyl­ko nie­peł­no­spraw­nym miesz­kań­com Jele­niej Góry.

Wdzięcz­ni będzie­my za sygna­ły od miesz­kań­ców o zauwa­żo­nych przez nich takich utrud­nie­niach. Uwa­gi pro­si­my kie­ro­wać na nasz adres mailo­wy: biuro@kson.pl.DSCN6631DSCN6634DSCN6636WP 000833WP 000835

DSCN6630