Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ope­ra­cja zaćmy bez kolejek…

Ope­ra­cja zaćmy bez kolejek

Powszech­nie zna­ny jest fakt, że czas ocze­ki­wa­nia na sze­reg zabie­gów medycz­nych w Pol­sce jest dłu­gi, cza­sa­mi prze­kra­cza­ją­cy dwa, a nawet trzy lata. Szcze­gól­nie dłu­go ocze­ku­je się na zabie­gi kar­dio­lo­gicz­ne oraz usu­wa­ją­ce wady wzroku.

Jed­ną z bar­dziej roz­po­wszech­nio­nych dys­funk­cji narzą­du wzro­ku jest zaćma, wystę­pu­ją­ca w róż­nych posta­ciach. Zaćma pole­ga na zmęt­nie­niu czę­ści lub cało­ści soczew­ki oka, co pro­wa­dzi do utra­ty jej przej­rzy­sto­ści, skut­kiem cze­go może nastą­pić ogra­ni­cze­nie widze­nia, lub cał­ko­wi­ta utra­ta wzro­ku. Jedy­nym sku­tecz­nym spo­so­bem lecze­nia wszyst­kich rodza­jów zaćmy jest zabieg operacyjny.

Oka­zu­je się, że pacjen­ci nie­ko­niecz­nie muszą tak dłu­go ocze­ki­wać na zabie­gi ope­ra­cyj­ne. Moż­li­wość skró­ce­nia tego cza­su daje raty­fi­ko­wa­na w listo­pa­dzie 2014 roku przez pol­ski par­la­ment dyrek­ty­wa Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady z 9 mar­ca 2011 roku w spra­wie sto­so­wa­nia praw pacjen­tów w trans­gra­nicz­nej opie­ce zdrowotnej.

W Jele­niej Górze powsta­ła nowa orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa — Fun­da­cja Insty­tut Rewa­li­da­cji. Fun­da­cja funk­cjo­nu­je pod auspi­cja­mi Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Głów­nym celem dzia­łal­no­ści jest pro­wa­dze­nie wszech­stron­nych dzia­łań na rzecz likwi­da­cji barier pomię­dzy oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, a resz­tą spo­łe­czeń­stwa. W sze­ro­kim zakre­sie celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji znaj­du­ją się też dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny i pro­mo­cji zdrowia.

Mając na uwa­dze uła­twie­nie dostę­pu pol­skim pacjen­tom do świad­czeń medycz­nych w ramach współ­pra­cy trans­gra­nicz­nej, zgod­nie ze wspo­mnia­ną Dyrek­ty­wą oraz imple­men­tu­ją­cą ją Usta­wą, Fun­da­cja nawią­za­ła współ­pra­cę z pro­fe­sjo­nal­nym pod­mio­tem zaj­mu­ją­cym się ope­ra­cja­mi i zabie­ga­mi medycz­ny­mi w zakre­sie dys­funk­cji narzą­du wzro­ku — Poli­kli­ni­ką VISUS w Repu­bli­ce Cze­skiej, 80 kilo­me­trów od Jele­niej Góry, pro­wa­dzą­cą dzia­łal­ność w zakre­sie oku­li­stycz­nych zabie­gów medycz­nych. Poli­kli­ni­ka VISUS posia­da nie­zbęd­ną wie­dzę i doświad­cze­nie oraz bazę w zakre­sie pro­wa­dze­nia lecze­nia wszel­kich dys­funk­cji narzą­du wzro­ku. Pla­ców­ka ta ofe­ru­je bez kolej­ki, w dowol­nych ter­mi­nach, wyko­na­nie  zabie­gu usu­nię­cia zaćmy naj­now­szy­mi meto­da­mi w try­bie chi­rur­gii jed­ne­go dnia oraz spe­cja­li­stycz­nych badań i zabie­gów okulistycznych.

Fun­da­cja Insty­tut Rewa­li­da­cji zor­ga­ni­zo­wa­ła punkt infor­ma­cyj­ny, w któ­rym moż­na uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje zwią­za­ne z moż­li­wo­ścią prze­pro­wa­dze­nia ope­ra­cji zaćmy w Repu­bli­ce Cze­skiej oraz uzy­ska­nia refun­da­cji takie­go zabie­gu przez Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia. Tutaj dowie­dzieć się moż­na o wyma­ga­nych przez NFZ doku­men­tach, ter­mi­nach i kosz­tach wyjaz­du, o wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem do zabie­gu. O refun­da­cję zabie­gu sta­rać się mogą oso­by, któ­rych udo­ku­men­to­wa­ny czas ocze­ki­wa­nia na zabieg w Pol­sce prze­kra­cza 6 mie­się­cy. W chwi­li obec­nej ter­min wyjaz­du nie prze­kra­cza 1 mie­sią­ca od chwi­li zgło­sze­nia. Fun­da­cja pla­nu­je tak­że pod­pi­sa­nie dal­szych umów trans­gra­nicz­nych, m. in. z pla­ców­ka­mi niemieckimi.

Punkt infor­ma­cyj­ny zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w sie­dzi­bie Fun­da­cji Insty­tut Rewa­li­da­cji w Jele­niej Górze przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a (budy­nek Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych) i czyn­ny jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 10:00 — 16:00

tele­fon: 794964456, 75 7524254

e‑mail: fundacjarewalidacja@gmail.com

Nie­ba­wem podob­ne punk­ty infor­ma­cyj­ne utwo­rzo­ne zosta­ną we wszyst­kich więk­szych mia­stach Dol­ne­go Śląska.

zacma ulotka1

 zacma ulotka2152

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds