Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski klub senio­ra i wolontariusza

Kar­ko­no­ski Klub Senio­ra i Wolontariusza

Z dniem 1‑go Czerw­ca 2015-go roku w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze roz­po­czął dzia­łal­ność Kar­ko­no­ski Klu­bu Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza. Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza (KKSiW) jest  orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą dzia­ła­ją­cą na zasa­dzie wolon­ta­ria­tu dla pożyt­ku publicz­ne­go , nie pobie­ra­ją­cą wyna­gro­dze­nia i nie pro­wa­dzą­cą żad­nej dzia­łal­no­ści gospodarczej.

1 — Naszym celem jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści na rzecz wszyst­kich Senio­rów – zarów­no człon­ków orga­ni­za­cji two­rzą­cych Sej­mik , jak i osób nie zrze­szo­nych w żad­nej orga­ni­za­cji , w szcze­gól­no­ści w zakresie :

a) — Akty­wi­za­cji osób star­szych ( 50 + )

b) —  Inte­gra­cji spo­łecz­nej oraz jej promocji

c) – Nauki i edukacji

d) – Kultury

e) —  Spor­tu , tury­sty­ki, kra­jo­znaw­stwa i rekreacji

f) – Pro­mo­cji i orga­ni­za­cji wolontariatu

2 – Inne dzia­ła­nia w sfe­rze zadań publicz­nych, szcze­gól­nie w zakresie :

      a) – Akty­wi­za­cji spo­łecz­nej oraz inte­gra­cji osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym zarów­no członków 

             orga­ni­za­cji two­rzą­cych Sej­mik , jak i osób nie­zrze­szo­nych w żad­nej organizacji

      b) – Prze­ciw­dzia­ła­nia pato­lo­giom i uzależnieniom

      c) – Dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych

      d) – Ini­cjo­wa­nia dzia­łań na rzecz zatrud­nie­nia i podej­mo­wa­nia wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej

              przez oso­by „50 +”

      e) – Upo­wszech­nia­nia i ochro­ny — wol­no­ści, praw czło­wie­ka oraz swo­bód oby­wa­tel­skich jak rów­nież dzia­łal­no­ści na rzecz przej­rzy­sto­ści życia publicznego

      f) – Dzia­łań na rzecz inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz roz­wi­ja­nia kon­tak­tów i współ­pra­cy mię­dzy społeczeństwami

             i orga­ni­za­cja­mi pol­ski­mi i zagranicznymi.

g) upo­wszech­nia­nia idei wolontariatu

Aktu­al­nie pro­wa­dzo­ne są kur­sy i warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we, kur­sy języ­ko­we,  wyciecz­ki kra­jo­znaw­cze po oko­li­cy bliż­szej i dalszej,

wyjaz­dy do Ope­ry i Ope­ret­ki we Wro­cła­wiu , Wyj­ścia do Teatru.

Do dys­po­zy­cji zain­te­re­so­wa­nych Senio­rów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych pozo­sta­ją spe­cja­li­ści, któ­rzy udzie­la­ją bez­płat­nych porad w zakresie: 

       a) –pro­ble­ma­ty­ki społeczno-zawodowej

       b) –pra­wa

       c) – psy­cho­lo­gii i psychoterapii

       d) – Pośred­nic­twa pra­cy z moż­li­wo­ścią korzy­sta­nia z ofert pracy

       e) – inter­wen­cji Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi Jeleniogórskiej

       f) – Porad media­to­ra sądowego

       d) – Porad asy­sten­ta rodziny

Korzy­stać z tego mogą wszy­scy miesz­kań­cy regio­nu, głów­nie senio­rzy i oso­by niepełnosprawne. 

Korzy­sta­jąc z wła­snych, czę­sto już zby­tecz­nych księ­go­zbio­rów zamie­rza­my stwo­rzyć biblio­te­kę. Chcie­li­by­śmy wyko­rzy­stać  rzą­do­wy pro­gram „ Senior-Wigor” i utwo­rzyć „Dom dzien­ne­go poby­tu” , gdzie była by moż­li­wość codzien­nych inte­gra­cyj­nych spo­tkań towa­rzy­skich i wymia­ny poglą­dów przy kawie ‚muzy­ce, rekre­acji oraz spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludź­mi, któ­rych jest napraw­dę dużo na Zie­mi Jele­nio­gór­skiej. Kil­ka takich spo­tkań już się odby­ło i pla­nu­je­my następ­ne. Obec­nie jeste­śmy bli­sko ukoń­cze­nia nasze­go ogród­ka , gdzie przy dobrej pogo­dzie będzie moż­na orga­ni­zo­wać cyklicz­ne spo­tka­nia towa­rzy­skie połą­czo­ne z gril­lo­wa­niem. Wyda­je­my bez­płat­ny mie­sięcz­nik „Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”, w któ­rym opi­su­je­my naszą dzia­łal­ność i któ­ry jest dostęp­ny w sie­dzi­bie KSON, nie­któ­rych pla­ców­kach służ­by zdro­wia i apte­kach, para­fiach oraz  w sie­dzi­bach orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Oczy­wi­ście jest też dostęp­ny w wer­sji elek­tro­nicz­nej na stro­nie www.kson.pl w zakład­ce e‑biuletyn. Poszu­ku­je­my kore­spon­den­tów cza­so­pi­sma. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i chęt­nych do współ­pra­cy zapra­sza­my do odwie­dze­nia naszej sie­dzi­by w KSON-ie

miesz­czą­cej się przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A,

oraz odwie­dze­nia naszej stro­ny www.kson.pl na któ­rej będzie­my poda­wać naj­now­sze wia­do­mo­ści o naszej działalności.

Koor­dy­na­tor Kar­ko­no­skie­go Klu­bu Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza będzie peł­nił dyżu­ry w każ­dy wto­rek i czwar­tek od godz. 10-tej do 16-tejw sie­dzi­bie KSON. W pozo­sta­łe dni wszel­kich infor­ma­cji będzie udzie­lał sekre­ta­riat KSON  w dniach od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 1000 – 1600 oraz pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 24 254 lub 75 75 23 183.

Orga­ni­za­to­rem Klu­bu Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza jest p. Ryszard Bil­ski, postać zwią­za­na z mia­stem od kil­ku­dzie­się­ciu lat, kapi­tan żeglu­gi wiel­kiej, wspa­nia­ły gawę­dziarz i orga­ni­za­tor a nade wszyst­ko czło­wiek otwar­ty na nowo­ści, ini­cja­ty­wy i pomy­sły. Zapra­sza­my wszyst­kich senio­rów do współ­pra­cy. Spo­śród ponad sześć­dzie­się­ciu wolon­ta­riu­szy sej­mi­ku więk­szość to aktyw­ni senio­rzy, któ­rzy znaj­du­ją czas nie tyl­ko na roz­wi­ja­nie swo­ich pasji ale tak­że posia­da­ją umie­jęt­ność dzie­le­nia się nimi i chcą nieść pomoc  innym. Klub Senio­ra i wolon­ta­riu­sza zna­lazł swo­je miej­sce wła­śnie w Sej­mi­ku, budyn­ku bez barier, poło­żo­nym w miej­scu o dobrej dostęp­no­ści komu­ni­ka­cyj­nej i bar­dzo czę­sto (ponad 3 tyś osób rocz­nie) odwie­dza­nym przez potrzebujących. 

bilski