Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Uwa­ga sze­fo­wie orga­ni­za­cji KSON

Dnia 9 lip­ca b.r. (czwar­tek) o godz. 12:00 odbę­dzie się zebra­nie przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych – człon­ków KSON.

Tema­tem spo­tka­nia będzie  usy­tu­owa­nie na mapie mia­sta barier i utrud­nień dla osób niepełnosprawnych.

Z uwa­gi na wagę tema­tu, pro­si­my o pil­ne przy­by­cie i aktyw­ny udział.

Pro­si­my o przy­by­cie pre­ze­sa lub jego zastępcy.