Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

zapra­sza­my na film “Ida”

Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy pokaz w Kinie Nowe Hory­zon­ty przy uli­cy Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 21. 21 czerw­ca o godzi­nie 16:00 do zoba­cze­nie oska­ro­wy film “IDA” z audio­de­skryp­cją i napi­sa­mi dla nie­sły­szą­cych. DZIĘ­KI FUN­DA­CJI KUL­TU­RY BEZ BARIER POKAZ JEST DAR­MO­WY. WEJ­ŚCIÓW­KI MOŻ­NA ZAMA­WIAĆ POD ADRE­SEM FUNDACJA.KATARYNKA@GMAIL.COM W TYTU­LE Z DOPI­SKIEM “IDA”, W TRE­ŚCI MAILA PRO­SI­MY O INFOR­MA­CJĘ O ILO­ŚCI OSÓB ORAZ CZY POTRZEB­NE SĄ ODBIOR­NI­KI DO AUDIO­DE­SKRYP­CJI. Pokaz otwie­ra cyklicz­ne sean­se z audio­de­skryp­cją i napi­sa­mi w ramach pro­jek­tu ADAP­TER reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję KATA­RYN­KA, Euro­pej­ską Sto­li­cę Kul­tu­ry, Gmi­nę Wro­cław i Kino Nowe Hory­zon­ty. IDA — oska­ro­wy dra­mat psy­cho­lo­gicz­ny z 2013 roku, w reży­se­rii Paw­ła Paw­li­kow­skie­go. Przed zło­że­niem ślu­bów zakon­nych Anna zgod­nie z zale­ce­niem mat­ki prze­ło­żo­nej odwie­dza swo­ją ciot­kę. Razem rusza­ją w podróż, któ­ra pomo­że im obu odkryć, kim są.