Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

kalen­da­rium KSON czer­wiec 2015 r.

Kalen­darz wyda­rzeń czer­wiec 2015

KSON

        

         Od 20 maja 2015 r. trwa kurs kom­pu­te­ro­wy “Akty­wi­za­cja Nie­peł­no­spraw­nych Senio­rów 60+”.

         Od 9–06.2015 do 12.06.2015 r odbę­dą się war­sza­ty inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­ce
w ramach III edy­cji pro­jek­tu pod nazwą “Senior na cza­sie 60+”.

         20-06-2015 r (sobo­ta) odbę­dzie się wyciecz­ka Jele­nia Góra – Zamek Świ­ny- Bol­ków w ramach pro­jek­tu “Razem na szlak – akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez tury­sty­kę” — zbiór­ka godz. 9:00 w KSON- ie.

         28–06-2015r (nie­dzie­la) godz:10:00 wyciecz­ka “Szla­ki Tury­stycz­ne prze­ło­mu XIX i XX wie­ku” ‑zbiór­ka Kole­gium Kar­ko­no­skie przy nowym base­nie,
ul. Lwó­wec­ka 18.

         29-06-2015 r. (ponie­dzia­łek) roz­po­czy­na się kurs kom­pu­te­ro­wy, poziom pod­sta­wo­wy od godz. 8:00 do 12:00 i poziom sła­bo­wi­dzą­cych od godz. 12:30 do 16:30 w ramach pro­jek­tu “Senior na cza­sie 60+. 

         30-06-2015 r. ( wto­rek) roz­po­czy­na się kurs kom­pu­te­ro­wy, poziom pod­sta­wo­wy, w godz. od 8: 00 do 12:00 i sła­bo­wi­dzą­cych od 12:30 do 16:30 w ramach pro­jek­tu “Senior na cza­sie 60+.

         01-07-2015 r. ( śro­da ) roz­po­czy­na się kurs kom­pu­te­ro­wy w godz. od 8:00 do 10:30, poziom roz­sze­rzo­ny, III gru­pa, w ramach pro­jek­tu “Senior na cza­sie 60+:

-śro­da od godz. 14:15 do 19:45 poziom roz­sze­rzo­ny IV grupa

-czwar­tek od godz.8:00 do 13:30 poziom roz­sze­rzo­ny III grupa

-pią­tek       od godz.8:00 do 10:30 poziom roz­sze­rzo­ny IV grupa

W ramach pro­jek­tu “Senior na cza­sie — III edy­cja”, rów­nież w soboty

od godz. 9: 00 do 14:00 będzie czyn­na “kawia­ren­ka internetowa”

Wszyst­kie kur­sy kom­pu­te­ro­we odby­wać się będą w sie­dzi­bie KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze