Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

festi­wal zdro­wia w Bukowcu

FESTI­WAL ZDRO­WIA — Komu­ni­kat pra­so­wy
BOSO BO ZRO­WIE — BLI­ŻEJ NATU­RY w Bukow­cu , 29.08.2015
29 sierp­nia 2015 w Bukow­cu (koło Kar­pa­cza) odbę­dzie się FESTI­WAL ZDRO­WIA zaty­tu­ło­wa­ny „Boso Po Zdro­wie – Bli­żej Natu­ry”
Festi­wal to spo­tka­nie ludzi, któ­rzy są cie­ka­wi ota­cza­ją­ce­go ich świa­ta oraz sie­bie. Któ­rzy chcą doświad­czać zmian na dro­dze wła­sne­go roz­wo­ju oraz zdro­wia fizycz­ne­go, a tak­że odkry­wać swo­je wewnętrz­ne moż­li­wo­ści.
Pod­czas festi­wa­lu odbę­dzie się sze­reg spo­tkań i wykła­dów, będzie moż­na wziąć udział w wie­lu aktyw­no­ściach rucho­wych i warsz­ta­tach oraz zapo­znać się z ofer­tą lokal­nych i kra­jo­wych przed­się­bior­ców, usłu­go­daw­ców na festi­wa­lo­wym kier­ma­szu.
Odbę­dzie się rów­nież pokaz fil­mu „Ima­gi­ne” Andrze­ja Jaki­mow­skie­go. („Jed­no z naj­więk­szych olśnień w pol­skim kinie ostat­nich lat” Gaze­ta Wybor­cza)
Festi­wal jest wspól­nym pro­jek­tem czte­rech regio­nal­nych organizacji:
 Zwią­zek Gmin Karkonoskich
 Doli­na Pała­ców i Ogrodów
 Part­ner­stwo Ducha Gór
 Enter Sp. z o.o.
Ideą festi­wa­lu jest:
Stwo­rze­nie w regio­nie sta­łe­go miej­sca spo­tkań, wymia­ny doświad­czeń oraz zapre­zen­to­wa­nia nowi­nek, pro­duk­tów i usług z zakre­su medy­cy­ny natu­ral­nej.
Gość­mi i pre­le­gen­ta­mi Festi­wa­lu Zdro­wia będą m. in.: — Jerzy Zię­ba — ‘UKRYTETERAPIE.pl’ , Rze­szów
- prof. Grze­gorz Żurek – ‘TUNING MÓZGU’, AWF Wro­cław
- Hen­ryk Were­da — ‘ECHO­LO­KA­CJA’ , Poznań
Zapro­sze­nie na Festi­wal adre­so­wa­ne jest do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wła­snym zdro­wiem, roz­wo­jem oso­bi­stym, a tak­że cie­ka­wost­ka­mi z obsza­ru wie­dzy alter­na­tyw­nej.
W dru­giej poło­wie czerw­ca odbę­dzie się pierw­sza kon­fe­ren­cja pra­so­wa zwią­za­na z Festi­wa­lem i jego tema­ty­ką. O jej ter­mi­nie i miej­scu poin­for­mu­je­my w osob­nym komu­ni­ka­cie.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: www.bosopozdrowie.pl
Z pozdro­wie­niem
Win­fried Bolenz (orga­ni­za­tor i pomysłodawca)

 

Festiwalzdrowia ulotka1