Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UWA­GA SENIORZY!!!

Akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych senio­rów 60+

W naj­bliż­szych dniach w KSON-ie roz­pocz­nie się kurs kom­pu­te­ro­wy dla nie­peł­no­spraw­nych senio­rów. Będzie­my go pro­wa­dzić w dwóch wyda­niach: dla  osób ze zna­jo­mo­ścią pod­staw pra­cy przy kom­pu­te­rze, tj. dla zaawan­so­wa­nych oraz dla uczest­ni­ków począt­ku­ją­cych. Na warsz­ta­tach będzie­my rów­nież uczy­li obsłu­gi kom­pu­te­ra oso­by sła­bo­wi­dzą­ce i nie­wi­do­me przy uży­ciu spe­cjal­nych pro­gra­mów obsłu­gi­wa­nych, za pomo­cą kla­wia­tu­ry (a nie myszy), co w przy­pad­ku takiej dys­funk­cji jest bar­dzo istotne.

Pro­gram kur­su jest bar­dzo atrak­cyj­ny. Na pod­sta­wie doświad­czeń z poprzed­nich edy­cji obec­ną wzbo­ga­ci­li­śmy o warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no-moty­wa­cyj­ne (zaję­cia z psy­cho­lo­giem, ratow­ni­kiem medycz­nym, die­te­ty­kiem). Stwo­rzy­li­śmy rów­nież moż­li­wość zajęć z tzw. eko­no­mi­ki domo­wej. W cza­sie tych spo­tkań doświad­czo­ny eko­no­mi­sta obja­śniał będzie zasa­dy gospo­da­ro­wa­nia budże­tem domowym.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie. Zosta­ły jesz­cze 4 wol­ne miej­sca na pozio­mie roz­sze­rzo­nym i jed­no na pozio­mie pod­sta­wo­wym. Każ­dy chęt­ny musi legi­ty­mo­wać się waż­nym orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści. Udział w kur­sie to tyl­ko 100 zł.

Wszel­kich infor­ma­cji zasię­gną Pań­stwo dzwo­niąc do sekre­ta­ria­tu KSON‑u pod nr tele­fo­nu 75 75 24 254 lub pisząc na adres e‑mail: info@kson.pl. Do dys­po­zy­cji wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pozo­sta­ją tak­że wolon­ta­riu­sze KSON pod adre­sem ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds