Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 16/2015

. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest prze­wóz 9 Uczest­ni­ków na warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no-moty­wu­ją­ce w ramach pro­jek­tu „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.

Tra­sa: Zie­lo­na Góra (ul. Zaci­sze) — hotel w odle­gło­ści maks. 70 km (prze­wóz tam i spowrotem)

Ter­min reali­za­cji usłu­gi w okre­sie: 18.05 2015 (wyjazd ok. godz.12.00) – 23 maja 2015r (powrót ok. godz.12.00).