Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PIEL­GRZYM­KA

Tele­fon: 71 327 13 49
Tel. kom.: 604 323 462
E‑mail: ksm@archidiecezja.wroc.pl
www.ksm.wroclaw.pl
Archi­die­ce­zja wro­cław­ska
VI PIEL­GRZYM­KA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH,
ich rodzin oraz przy­ja­ciół BIU­RO PIEL­GRZYM­KI
50–328 WRO­CŁAW, ul. Kate­dral­na 4/19
ADRES KORE­SPON­DEN­CYJ­NY:
KSM Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej, 50–328 Wro­cław, ul. Kate­dral­na 4/19
KON­TO: mBank nr 51 1140 2017 0000 4002 1174 7112
Wro­cław, 01.05.2015r.
Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Dol­no­ślą­skie Forum Inte­gra­cyj­ne Cari­tas Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej Die­ce­zjal­ny Dusz­pa­sterz Osób Nie­peł­no­spraw­nych
ZAPRA­SZA­JĄ do udzia­łu w VI PIEL­GRZYM­CE OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH, ich Rodzin i Przy­ja­ciół do HEN­RY­KO­WA, w dniu 29 sierp­nia 2015r.
pod prze­wod­nic­twem Metro­po­li­ty wro­cław­skie­go J.Eksc. Ks. Abpa Józe­fa Kup­ne­go Wzo­rem poprzed­nich edy­cji w Piel­grzym­ce mogą wziąć udział gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne (Pań­stwa Placówka,DPS‑y, WTZ‑y, Szko­ły Spe­cjal­ne, GOPS‑y, OPS‑y) oraz indy­wi­du­al­nie oso­by nie­peł­no­spraw­ne wraz ze swo­imi
opie­ku­na­mi. VI Piel­grzym­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Hen­ry­ko­wie będzie mia­ła cha­rak­ter jed­no­dnio­we­go spo­tka­nia w godzi­nach mię­dzy 11.00 — 16.00.
Zachę­ca­my do pre­zen­ta­cji wła­snych moż­li­wo­ści i osią­gnięć w ramach swo­ich warsz­ta­tów tera­pii zaję­cio­wej, lub innych talen­tów (wokal­nych, tanecz­nych, instru­men­tal­nych, pan­to­mi­na, ręko­dzie­ło itp.). Moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia wła­sne­go reper­tu­aru arty­stycz­ne­go (ok. 10–15 minut), uza­leż­nia­my od kolej­no­ści
zgło­szeń (w związ­ku z ogra­ni­czo­nym cza­sem). Ramo­wy pro­gram piel­grzym­ki: od 10.00 — czyn­na recep­cja; 11.30 — Msza św.; 12.45 – poczę­stu­nek; 13.30–16.00 — część arty­stycz­na, wspól­na zaba­wa, pik­nik; 16.00 zakoń­cze­nie piel­grzym­ki.
Zgło­sze­nia moż­na doko­nać dro­gą:
 pocz­to­wą: wysy­ła­my wypeł­nio­ny for­mu­larz na adres orga­ni­za­to­ra, jw.
 elek­tro­nicz­ną: wysy­ła­my, wypeł­nio­ny for­mu­larz-skan na e‑mail orga­ni­za­to­ra: ksm@archidiecezja.wroc.pl
 inter­ne­to­wą: wypeł­nia­jąc for­mu­larz poprzez link: http://goo.gl/forms/gRMQJh1aJh
Po doko­na­niu zgło­sze­nia nale­ży ocze­ki­wać na kon­takt od orga­ni­za­to­ra, potwier­dza­ją­cy otrzy­ma­nie Pań­stwa zgło­sze­nia oraz wpi­sa­nie na listę uczest­ni­ków piel­grzym­ki. ZGŁO­SZE­NIA PRZYJ­MU­JE­MY do 15.08. 2015r. w imie­niu orga­ni­za­to­rów:
Ks. Arka­diusz Krzi­żok DANIEL DUŚ
ASY­STENT KOSCIEL­NY PRE­ZES
KSM AWr KSM AWr