Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UNIE­WAŻ­NIE­NIE

Infor­mu­je­my, że zapy­ta­nie ofer­to­we nr 11/2015 z dnia 01 kwiet­nia 2015 r. zosta­je unieważnione