Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 11/2015

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga pole­ga­ją­ca na pro­jek­cie ulot­ki oraz dru­ku ulo­tek wraz z dosta­wą do sie­dzi­by zama­wia­ją­ce­go, w ramach pro­jek­tu „Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry – edy­cja III”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds