Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

OGŁO­SZE­NIE O WYNI­KACH ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 7/2015

W ramach wybo­ru wyko­naw­cy zadania:projekt i druk ulo­tek w ramach pro­jek­tu „Akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych senio­rów 60+”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON w ramach XV kon­kur­su ofert do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych zosta­ła wybra­na fir­ma: Luk­star Łukasz Mąkow­ski, ul. Zie­lo­na 39, 98–220 Zduń­ska Wola.

W załą­cze­niu pro­to­kół z otwar­cia ofert.

 

Protokół z otwarcia oferty