Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­TRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 6/2015

Infor­mu­je­my, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: ATAR sp z.oo 50–451 Wro­cław, ul. Komu­ny Pary­skiej 19 i z tym Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umo­wa na wyko­na­nie usłu­gi; zapew­nie­nie wyży­wie­nia, noc­le­gów i sali szko­le­nio­wej dla Uczest­ni­ków warsz­ta­tów w ramach pro­jek­tu ” Gościn­ni sprawni-niepełnosprawni…”

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds