Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­STRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 2/2015

Infor­mu­je­my że za naj­ko­rzyst­niej­szą zosta­ła uzna­na ofer­ta zło­żo­na przez AGEN­CJA LOB Paweł Ste­fa­no­wicz, ul.Łazienkowska 1b, 58–570 Jele­nia Góra i z tym wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umo­wa na emi­sję ogło­szeń prasowych.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds