Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Prze­dłu­żo­na rekrutacja

Infor­mu­je­my, że rekru­ta­cja do udzia­łu w pro­jek­cie “Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni…” osób zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go zosta­je prze­dłu­żo­na do 9 mar­ca 2015r.