Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Vade­me­cum dla rodzi­ców i opie­ku­nów dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych w okre­sie nauczania”

Dro­dzy Rodzi­ce, opie­ku­no­wie, nauczy­cie­le i pedagodzy,

Poni­żej przed­sta­wia­my Pań­stwu skon­den­so­wa­ny porad­nik dla wszyst­kich, któ­rych inte­re­su­je lub inte­re­so­wać powi­nien roz­wój dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych w okre­sie nauczania.

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści, pro­ble­mów, na któ­re tra­fi­cie w przed­szko­le lub szko­le pro­si­my o kon­takt tel. 75 75 242 54, e‑mail: biuro@kson.pl lub oso­bi­sty z KSON w Jele­niej Górze ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00- 16:00.

Numer bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025. W każ­dym przy­pad­ku posta­ra­my się Pań­stwu pomóc.

Pre­zes, Sta­ni­sław Schubert.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds