Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cen­trum Edu­ka­cji Dia­be­to­lo­gicz­nej w KSON

Cukrzy­ca coraz czę­ściej ata­ku­je — mówi Pan Dok­tor Adam Paw­li­kow­ski, lekarz- Dia­be­to­log z 30 let­nią prak­ty­ką. Współ­pra­cu­ją­cy z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Diabetyków.

To cho­ro­ba nie­zau­wa­żal­na. Na począt­ku nic nie boli a jedy­nie z cza­sem poja­wią się pierw­sze symp­to­my. Powi­kła­nia cukrzy­cy, doty­czą­cą wszyst­kich orga­nów ludz­kie­go cia­ła w szcze­gól­no­ści pogar­sza się wzrok, szyb­ciej poja­wia się zaćma i jaskra, poja­wia­ją się cho­ro­by nerek, któ­re nie leczo­ne dopro­wa­dza­ją do nie­wy­dol­no­ści. Dia­li­za i prze­szczep nerek to już dal­sza kon­se­kwen­cja. Cukrzy­ca przy­śpie­sza obja­wy miaż­dży­co­we, dopro­wa­dza­jąc do cho­rób ser­ca — do zawa­łu włącz­nie. Czę­sty­mi powi­kła­nia­mi są scho­rze­nia naczyń koń­czyn dol­nych, dopro­wa­dza­jąc do sto­py cukrzy­co­wej a nawet ampu­ta­cji. Coraz częst­szym zja­wi­skiem jest cukrzy­ca wie­ku dzie­cię­ce­go i mło­dzień­cze­go jako pierw­szy typ cukrzy­cy, któ­ry wyma­ga nie­zbęd­ne­go lecze­nia insu­li­ną. Pierw­sze obja­wy to zaob­ser­wo­wa­ne poczu­cie sen­no­ści, wzmo­żo­ne pra­gnie­nie, dekon­cen­tra­cja, częst­sze odda­wa­nie moczu. O ile u osób doro­słych, cukrzy­ce łatwo jest wykryć pod­czas okre­so­wych badań, to pośród dzie­ci i mło­dzie­ży jedy­ną sku­tecz­ną meto­dą jest wyko­ny­wa­nie częst­szych badań prze­sie­wo­wych. Mogą to być okre­so­we akcje w szko­łach i przed­szko­lach. Obo­wiąz­ku wyko­ny­wa­nia takich badań w chwi­li obec­nej nie ma. Wycho­waw­cy i rodzi­ce win­ni zatem zadbać o szcze­gól­ną obser­wa­cje swo­ich podopiecznych.

Cukrzy­ca mło­dzień­ca jest cho­ro­bą pierw­sze­go typu i doty­czy immu­no­lo­gii i jest spo­wo­do­wa­na nisz­cze­niem komó­rek wytwa­rza­ją­cych insu­li­nę. Sza­cu­je się, że na cukrzy­ce typu pierw­sze­go cho­ru­je od 10–20% dzie­ci i mło­dzie­ży a resz­ta doty­czy osób doro­słych i okre­śla­na jest cukrzy­cą 2 typu. Nie bez wpły­wu na wykry­wa­nie i lecze­nie , cho­ro­by cywi­li­za­cyj­nej XXI wie­ku jaką jest cukrzy­ca są nawy­ki żywie­nio­we, brak ruchu i poziom opie­ki diabetologicznej.

W Kotli­nie Jele­nio­gór­skiej są czte­ry porad­nie cukrzy­co­we. Gdy­by kon­trak­ty z NFZ były więk­sze to pew­nie zabez­pie­czy­ło by to wyma­ga­ją­ce potrze­by – mówi Dok­tor Adam Paw­li­kow­ski. Brak jest spe­cja­li­stów dia­be­to­lo­gii pedia­trycz­nej i nie­ste­ty rodzi­ce cho­rych dzie­ci muszą korzy­stać z pla­có­wek spe­cja­li­stycz­nych we Wrocławiu.

W dniu 7 lute­go w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze odby­ło się spo­tka­nie z udzia­łem Pana Pro­fe­so­ra Nauk Medycz­nych Raj­mun­da Adam­ca, Kon­sul­tan­ta Woje­wódz­kie­go w zakre­sie Dia­be­to­lo­gii — Kie­row­ni­ka Kli­ni­ki Dia­be­to­lo­gii i Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­cze­go we Wro­cła­wiu, Wal­de­ma­ra Waśniew­skie­go Vice Pre­ze­sa KSON, Pre­ze­sa Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków w Jele­niej Górze i Dia­be­to­lo­ga Ada­ma Paw­li­kow­skie­go. Przed­mio­tem spo­tka­nia było uru­cho­mie­nie w Jele­niej Górze Cen­trum Edu­ka­cji Dia­be­to­lo­gicz­nej, któ­re dzia­łać będzie w sie­dzi­bie KSON. W Cen­trum oprócz Dia­be­to­lo­ga i die­te­tycz­ki, funk­cjo­no­wać będzie pie­lę­gniar­ka edu­ka­cyj­na i każ­dy kto chce się dowie­dzieć cze­go­kol­wiek na temat cukrzy­cy będzie mógł sko­rzy­stać z bez­płat­nej pora­dy, Cen­trum będzie funk­cjo­no­wać na począt­ku dwa razy w tyg. Prze­wi­du­je się — mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski – Pre­zes Jele­nio­gór­skich dia­be­ty­ków – uru­cho­mie­nie Cen­trum w kwiet­niu tego roku. Ist­nie­ją pla­ny otwar­cie podob­nych pla­có­wek edu­ka­cyj­nych rów­nież w Wał­brzy­chu i Legnicy.